Články

Odpovědné investování s fondem NN (L) Global Sustainable Equity

5. 12. 2018 Novinky

Globální akciový fond uplatňující zásady investování se sociálním a environmentálním vlivem včetně různých ESG kritérií. Dříve byl podvýkonný, ale po změně strategie si od roku 2017 vedle lépe.

Fondovou nabídku společnosti NN Investment Partners v ČR tvoří menší počet dluhopisových a smíšených fondů i pestrá škála akciových fondů včetně těch regionálních, sektorových nebo s dividendovou strategií. Níže si představíme globální akciový fond, který svou strategii přizpůsobuje zásadám sociálně odpovědného investování (viz TÉMA) a disponuje měnově zajištěnou korunovou třídou proti základní eurové.​

Finanční i ESG kritéria

NN (L) Global Sustainable Equity je v euru vedený globální akciový fond, který investuje zejména do vysoce kapitalizovaných blue-chip titulů obchodovaných na vyspělých trzích bez regionálního a sektorového omezení. Svou výkonnost srovnává s odpovídajícím benchmarkem MSCI World NR.

Investiční proces vychází z přístupu zdola nahoru (bottom-up) a výběru konkrétních akciových pozic (stock-picking) na základě fundamentální analýzy, v níž hrají důležitou roli nejen finanční a ekonomické ukazatele příslušných společností, ale také soulad jejich předmětu podnikání a firemní kultury se zásadami udržitelného rozvoje. V rámci první kategorie se hledají atraktivně oceněné akciové tituly, které reprezentují kvalitní firmy se silnou konkurenční pozicí a mají potenciál dlouhodobé nadvýkonnosti i schopnost obstojně zvládat tržní poklesy. K tomu slouží klasické kvantitativní metriky, mezi něž patří např. nadprůměrné a udržitelné cash flow či ziskovost, příznivé valuační poměry, solidní dividendy a tržní momentum. Druhou kategorii představují tzv. ESG kritéria (environmental, social and governance), která vymezují odpovědné chování zvažovaných firem v oblasti ochrany životního prostředí (nízká produkce odpadu, nízká uhlíková stopa), sociálních principů (dodržování lidských práv, nediskriminace, odmítání dětské práce) a efektivní správy (ohled na všechny akcionáře). Na základě pozitivního i negativního bodování žádoucích a nežádoucích jevů jsou vyloučeny společnosti provádějící kontroverzní praktiky z pohledu ESG a v každém sektoru následně vybráni prvotřídní ESG reprezentanti (best in class), postupující do užšího výběru. Do portfolia se nakonec dostane 50 až 90 společností, jež zároveň excelují ve finančně-ekonomických ukazatelích. 

Zastoupení hlavních sektorů v portfoliu se může odchýlit od benchmarku MSCI World do ±5 procentních bodů. Na úrovni jednotlivých titulů pak platí váhový limit ±3 pb. při snaze řadu z nich aktivně preferovat nebo naopak upozaďovat (active share minimálně 60 %). Podíl hotovosti na majetku fondu nesmí překročit 10 %.

Inovační komunikace a zdravotnictví

Graf 1 ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu podle hlavních regionů z konce září. Zřetelně největší část investic sice směřuje do Severní Ameriky v čele s USA (61 %), ale oproti benchmarku fond tento region mírně podvažuje (62 % vs. 65 %), podobně jako okrajově zastoupený asijskopacifický region bez Japonska (2 % vs. 4 %). Naopak mezi převážené oblasti patří západní Evropa (26 % vs. 22 %) při nadstandardním zastoupení UK (8 %), Německa (8 %) a Švédska (3 %). Japonsko má v portfoliu podobnou váhu jako v indexu MSCI World (8 %).

Sektorová alokace fondu na konci září v grafu 4 se vyznačuje poměrně solidní diverzifikací s tím, že oproti indexu MSCI World dochází k výraznému převážení komunikací (14 % vs. 8 %) na úkor informačních technologií (13 % vs. 16 %), zdravotnictví (17 % vs. 13 %) na úkor necyklického spotřebního zboží (4 % vs. 8 %) a surovin (7 % vs. 5 %) na úkor energií (2 % vs. 7 %). Podle portfolio managementu vyplývá preference komunikací a zdravotnictví z nadstandardních inovačních a růstových možností firem s ESG politikou zahrnutých v těchto sektorech, a to bez ohledu na tržní podmínky.

 

Dobré výsledky ve srovnání s konkurencí

Grafy 2 a 3 srovnávají eurovou výkonnost základní eurové třídy portrétovaného fondu, benchmarkového indexu MSCI World GR a širokého průměru konkurence, který reprezentuje stylově nevyhraněné globální akciové fondy z databáze Morningstar. NN (L) Global Sustainable Equity sice znatelně zaostává za benchmarkem zohledňujícím reinvestování dividend, ale dlouhodobě si vede podobě jako široký průměr konkurence a od dubna 2018 ho po etapě mírného zaostávání dokonce výrazně překonává. Nižší výkonnost než benchmark lze z velké části vysvětlit průběžnými náklady fondu OCF. Výhodou měnově zajištěné korunové třídy existující od 17.5.2017 je pouze malá relativní ztráta její korunové výkonnosti na eurovou výkonnost základní eurové třídy s tím, že v posledních měsících si již korunová třída navzdory vyšší nákladovosti vede mírně lépe díky zvyšování sazeb ČNB. Investor ale musí počítat pouze se zajišťováním měnového rizika CZK/EUR, neboť se korunová třída vystavuje riziku posílení eura vůči světovým měnám.

 

 

Grafy 5 a 6, které srovnávají, jak si vedou eurové třídy konkurenčních globálních akciových fondů uplatňujících ESG kritéria v investičním procesu, vycházejí pro portrétovaný fond příznivě díky převážně lepší výkonnosti do ledna 2016 a dále od dubna 2018 včetně menších ztrát během prudké říjnové korekce. Fond má nižší volatilitu než všichni čtyři zobrazení konkurenti. NN (L) Global Sustainable Equity lze doporučit jako významnou součást akciové složky portfolia investorům, kteří fandí sociálně odpovědnému přístupu, věří preferovaným inovačním sektorům a očekávají spíše oslabování než posilování eura.

Převzato z časopisu Fond Shop 21/2018, str. 18-19. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.