Články

Odpovědné investování s fondem NN (L) Global Equity Impact Opportunities

5. 9. 2018 Novinky

Globální akciový fond uplatňující zásady investování se sociálním a environmentálním vlivem včetně různých ESG kritérií. Dříve byl podvýkonný, ale po změně strategie si od roku 2017 vedle lépe.

Společnost NN Investment Partners nabízí v ČR vedle několika dluhopisových a smíšených fondů také široké spektrum různě zaměřených akciových fondů. Řada z nich disponuje měnově zajištěnou korunovou třídou proti základní eurové. Platí to i pro globální akciový fond se speciální ESG strategií, který si představíme níže.

Sociální a environmentální kritéria

NN (L) Global Equity Impact Opportunities investuje bez geografického a sektorového omezení do akcií velkých společností z celého světa, jejichž podnikání přináší jak příznivé sociální a environmentální dopady, tak i šanci na vyšší akciové zhodnocení. Současnou strategii investování se sociálním a environmentálním vlivem (impact investing) uplatňuje od roku 2017. Nesleduje přitom žádný benchmark a portfolio management tak má poměrně velkou volnost ve výběru konkrétních investic vyhovujících nastíněným kritériím.

Investování se sociálním a environmentálním vlivem vychází z přesvědčení, že finanční zhodnocení akciových titulů není obecně v rozporu se sociálním a ekologickým přínosem příslušných společností. Fond tedy v rámci investičního procesu vyhledává firmy v roli průkopníků environmentální, sociální i inovační odpovědnosti, které zároveň splňují finanční kritéria naznačující vyšší potenciál akciového zhodnocení. Tento přístup směrem zdola nahoru (bottom-up) vede ke koncentrovanějšímu portfoliu 35 až 60 akciových titulů na základě tematického vymezení a selekce přes ESG kritéria (environmental, social and governance) i fundamentální analýzu konkrétních firem.

Manažerský tým měří u vybíraných firem jejich celospolečenský přínos ve snižování zátěže ekosystému (čistá energie omezující emise skleníkových plynů, kvalitní pitná voda, šetrné nakládání s odpady), zlepšování zdraví a pohody lidí (zdravotní péče a léky, kvalitní potraviny, zmírňování chudoby) i ve zvyšování prosperity a kvality života (vzdělávání a zaměstnanost, technologické inovace, dostupnost informací a trhů, kyberbezpečnost). Firmy s nežádoucími nebo neetickými praktikami v těchto oblastech jsou dopředu vyloučeny.

Po předvýběru následuje fundamentální analýza, kterou provádějí akcioví analytici. Zajímají se o firmy, které vycházejí nejlépe z hlediska finančně-ekonomické síly (velké bariéry vstupu do odvětví, zdravá rozvaha), potenciálního akciového růstu (zvyšování ziskovosti a tržeb), valuací (vyloučeny jsou příliš drahé tituly) a ESG momenta (pokrok v ESG kritériích).

Fond inklinuje spíše k růstovému investičnímu stylu a v rámci řízení rizik omezuje váhu každé akciové pozice do 10 %, resp. její příspěvek k volatilitě do 15 %.

Zdravotnictví před financemi

Graf 1 ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu podle hlavních regionů z konce července. Největší část investic spadá do Severní Ameriky a západní Evropy. Výrazně je zastoupen také vyspělý asijsko-pacifický region mimo Japonsko a v menší míře i africké rozvíjející se trhy. Fond oproti indexu MSCI All Country World ESG Leaders, který připadá v úvahu pro srovnání, nadvažuje západní Evropu a Asii-Pacifik mimo Japonsko, zatímco podvažuje Severní Ameriku (USA) a Japonsko.

Ještě výraznější odchylky od indexu MSCI All Country World ESG Leaders existují v sektorovém složení portfolia v grafu 4. Fond silně převažuje zdravotnictví a suroviny, ale citelně podvažuje finance, cyklické spotřební zboží a průmysl. Vzhledem k bezbenchmarkové strategii a přístupu zdola nahoru jde o nezamýšlený důsledek výběru konkrétních titulů.

Změna strategie prospěla

Grafy 2 a 3 srovnávají 5letou výkonnost základní eurové a měnově zajištěné korunové třídy portrétovaného fondu s eurovým akciovým indexem MSCI All Country World ESG Leaders GR, který reflektuje globální profil fondu včetně rozvíjejících se trhů i jeho zaměření na ESG kritéria. Do roku 2016 zaostával portrétovaný fond s původní tematicky nevyhraněnou strategií značně za indexem (včetně reinvestování dividend) bez ohledu na to, zdali právě dominoval býčí nebo medvědí akciový trh. S příchodem nové strategie v roce 2017 se však situace radikálně změnila a fond začal dotyčný index výrazně překonávat. To se mu dařilo až do srpna 2017. Celkově změna strategie fondu prospěla, jak naznačuje vysoce kladný koeficient alfa v tabulce kvantitativních ukazatelů a také graf 3.

Podobný obrázek převažujícího zaostávání portrétovaného fondu vůči vybraným konkurentům do roku 2016 a následného zlepšení jeho relativní výkonnosti od roku 2017 poskytuje i graf 5. Na celé 5leté periodě dopadly ve srovnání eurových tříd lépe zobrazené fondy Parvest Global Environment a Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, stejně dobře skončil fond Erste Responsible Stock Global a mírně hůře pak fond Amundi Funds II – Global Ecology. Jde vesměs o fondy kladoucí důraz na kritéria ESG / SRI nebo samotnou ochranu životního prostředí (Parvest Global Environment, Amundi II – Global Ecology). Podstatné je, že s novou strategií od roku 2017 překonává portrétovaný fond všechny zobrazené konkurenty, jak ukazuje graf 6.

NN (L) Global Equity Impact Opportunities přijde vhod jako významná akciová pozice investorům, kteří věří v další růst významu sociálně odpovědného investování na základě jeho pokračující spotřebitelské nebo politické podpory.

Převzato z časopisu Fond Shop 17/2018, str. 20-21. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.