Strategie rozvíjejících se trhů

Co to jsou rozvíjející se trhy?

Co to jsou rozvíjející se trhy?

Označujeme tak země regionu Asie, střední a východní Evropy a Latinské Ameriky s méně rozvinutou ekonomikou. Jejich kapitálový trh se rozvíjí a zároveň je pro investory dostatečně transparentní. Z pohledu zahraničních investic se tyto země stávají atraktivní, jelikož se vyznačují vyšším tempem hospodářského růstu.

Kromě známého uskupení BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) se k rozvíjejícím se zemím řadí také další velké ekonomiky a tzv. frontier markets, které jsou příslibem budoucnosti. Možná vás překvapí, že rozvíjejícím se trhem je rovněž Česká republika nebo Maďarsko. Rozvíjející se země představují přibližně 70 % zemského povrchu a 80 % její populace.

Co to jsou rozvíjející se trhy?

Proč je považujeme za atraktivní investiční příběh?

Obyvatelstvo těchto zemí bohatne a jejich spotřeba roste. Tyto země také adaptují nejnovější technologie, budují infrastrukturu a dohání tak vyspělý svět. Zatímco v současné době stojí za jejich růstem především export komodit, do budoucna bude hnacím motorem spotřebitelská poptávka jejich vlastních obyvatel. Z investičního pohledu v dlouhodobém horizontu jednoznačně převažuje růst rozvíjejících se trhů nad zvýšenou mírou jejich kolísání. A růst zdaleka nekončí. Výhled je více než slibný.

Potenciál rozvíjejících se ekonomik

 • Tempo hospodářského růstu je ve srovnání s rozvinutými zeměmi vyšší, což nabízí možnost vyšších výnosů.
 • Roste bohatství jejich obyvatel a tím pádem roste také poptávka po produktech a službách.
 • Zatím vytváří jen 40 % světového HDP, ale na světové populaci se podílí 80 %.
 • Prudký rozvoj měst a budování potřebné infrastruktury vytváří řadu investičních příležitostí.
 • Rozvíjející se země adaptují nejnovější technologie a získávají konkurenční výhodu.

 

Chcete investovat do dluhopisů?

Pokud máte pocit, že akcie rozvíjejících trhů jsou na vás příliš rizikovou volbou, dluhopisy těchto zemí představují zajímavou alternativu. Díky vyššímu výnosovému potenciálu mohou dluhopisy rozvíjejících se zemí doplnit portfolio domácích dluhopisů. První fond specializující se na dluhopisy rozvíjejících se zemí jsme otevřeli již v roce 1993. Využijte dlouholetých zkušeností našich portfolio manažerů a investujte do dluhopisů rozvíjejících se zemí.

Investiční strategie

Fond dluhopisů rozvíjejících se trhů investuje do státních i firemních dluhopisů, pokladničních poukázek nebo depozitních certifikátů. Ty musí být denominovány v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou zároveň členy OECD. Regionálně se fond zaměřuje na investice v Latinské Americe, východní Evropě, Asii a Africe s cílem dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu. Portfolio manažer se snaží překonat výkonnost srovnávacího indexu JP Morgan EMBI Global Diversified.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Specializovaný tým profesionálů řídí fond již od roku 1993.
 2. Nabízí potenciál vyššího výnosu.
 3. Široká diverzifikace portfolia do mnoha rozvíjejících se zemí a dluhopisových pozic.

Dokumenty ke stažení

 

Co byste měli vědět o dluhopisech rozvíjejících se trhů?

 

Dluhopisy rozvíjejících se trhů | Hledání výnosu v prostředí nízkých úrokových sazeb

 

Chcete investovat do firem, které se chovají odpovědně?

Odpovědný přístup lze najít všude. Investujte s námi do společností, které se kromě finančního zisku zaměřují také na ochranu životního prostředí, dodržování lidských práv, nebo férové vztahy s dodavateli. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Rozvíjející se trhy nabízí vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržitelné strategie navíc dokazují, že odpovědný přístup rozhodně nemusí znamenat nižší zisk, právě naopak. Využijte více než dvacetiletých zkušeností analytických týmů NN IP s prokazatelnými výsledky.

Investiční strategie

Fond investuje do akcií společností, které působí na rozvíjejících se trzích a zároveň podnikají odpovědně. Způsob řízení těchto společností zohledňuje kromě finančního výnosu také ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti. Rozdíl mezi složením portfolia fondu a srovnávacího indexu existuje právě kvůli vyloučení akcií, které tato přísná kritéria v sociálně-environmentální oblasti nesplňují. Výkonnost fondu se proto může od výkonnosti indexu lišit.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Nabízí potenciál vyššího výnosu.
 2. Participace na vyšším ekonomickém růstu v porovnání s rozvinutými trhy.
 3. Investice do akcií společností splňujících kritéria udržitelného rozvoje.

 

Dokumenty ke stažení

 

Chcete investovat do firem, které generují dividendový výnos?

I na rozvíjejících se trzích najdeme spoustu společností, které svým akcionářům generují pravidelné příjmy ve formě dividendy. Tyto společnosti se ocitají v hledáčku analytiků a portfolio manažerů NNIP, kteří důkladně analyzují příležitosti a rizika, aby mohli investorům nabídnout zajímavé výnosy.

Investiční strategie

Fond investuje do akcií společností obchodovaných v kterékoliv z rozvíjejících se zemí Latinské Ameriky, Asie, východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Až 20 % svého majetku může fond investovat přímo v Číně. Cílem je překonat čistý výnos srovnávacího indexu MSCI Emerging Markets.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Široká diverzifikace napříč zeměmi a sektory.
 2. Rozvíjející trhy budou benefitovat ze stále rostoucí spotřebitelské poptávky jejich obyvatel.
 3. Nabízí potenciál vyššího výnosu.

 

Dokumenty ke stažení

 

Chcete investovat v regionu, který dobře znáte?

Také trhy střední Evropy, jakými jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko a Rumunsko se řadí mezi rozvíjející se trhy. Tyto ekonomiky charakterizuje nízká nezaměstnanost, silná domácí poptávka, hospodářský růst převyšující růst západoevropských ekonomik, růst objemu úvěrů i úrokových marží bank. Politická situace je stabilní a do regionu navíc proudí miliardy eur v investicích a dotacích.

Zjistit více