Strategie rozvíjejících se trhů

Fondy                   Co jsou rozvíjející se trhy                   Potenciál rozvíjejících se trhů

Obyvatelstvo rozvíjejících se zemí bohatne a jejich spotřeba roste. Tyto země také adaptují nejnovější technologie, budují infrastrukturu a dohání tak vyspělý svět. Zatímco v současné době stojí za jejich růstem především export komodit, do budoucna bude hnacím motorem spotřebitelská poptávka jejich vlastních obyvatel. Z investičního pohledu v dlouhodobém horizontu jednoznačně převažuje růst rozvíjejících se trhů nad zvýšenou mírou jejich kolísání. A růst zdaleka nekončí. Výhled je více než slibný.

 

 

Fondy

    

     

 

 

Chcete investovat do dluhopisů?

Pokud máte pocit, že akcie rozvíjejících trhů jsou na vás příliš rizikovou volbou, dluhopisy těchto zemí představují zajímavou alternativu. Díky vyššímu výnosovému potenciálu mohou dluhopisy rozvíjejících se zemí doplnit portfolio domácích dluhopisů. První fond specializující se na dluhopisy rozvíjejících se zemí jsme otevřeli již v roce 1993. Využijte dlouholetých zkušeností našich portfolio manažerů a investujte do dluhopisů rozvíjejících se zemí.

 

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

Fond dluhopisů rozvíjejících se trhů

Fond dluhopisů rozvíjejících se trhů investuje do státních i firemních dluhopisů, pokladničních poukázek nebo depozitních certifikátů. Ty musí být denominovány v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou zároveň členy OECD. Regionálně se fond zaměřuje na investice v Latinské Americe, východní Evropě, Asii a Africe s cílem dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu. Portfolio manažer se snaží překonat výkonnost srovnávacího indexu JP Morgan EMBI Global Diversified.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU2007298628                              Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                        Produktový list                                        

Měna                                           CZK


 

 

Chcete investovat odpovědně?

Odpovědný přístup lze najít všude. Investujte s námi do společností, které se kromě finančního zisku zaměřují také na ochranu životního prostředí, dodržování lidských práv, nebo férové vztahy s dodavateli. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Rozvíjející se trhy nabízí vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržitelné strategie navíc dokazují, že odpovědný přístup rozhodně nemusí znamenat nižší zisk, právě naopak. Využijte více než dvacetiletých zkušeností analytických týmů NN IP s prokazatelnými výsledky.

 

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Fond investuje do akcií společností, které působí na rozvíjejících se trzích a zároveň podnikají odpovědně. Způsob řízení těchto společností zohledňuje kromě finančního výnosu také ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti. Rozdíl mezi složením portfolia fondu a srovnávacího indexu existuje právě kvůli vyloučení akcií, které tato přísná kritéria v sociálně-environmentální oblasti nesplňují. Výkonnost fondu se proto může od výkonnosti indexu lišit.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0273689645                             Měsíční zpráva fondu (EUR)                

Stupeň rizika                            

Měna                                           EUR                       


 

 

Chcete investovat do akcií?

Celou řadu investičních příležitostí nabízí také akcie společností podnikajích na rozvíjejících se trzích. Jde například o společnosti, které svým akcionářům generují pravidelné příjmy ve formě dividendy, firmy podnikající na evropských rozvíjejících se trzích nebo Čínu jako největší rozvíjející se ekonomiku světa. Tyto společnosti se ocitají v hledáčku analytiků a portfolio manažerů NN IP, kteří důkladně analyzují příležitosti a rizika, aby mohli investorům nabídnout zajímavé výnosy.

 

NN (L) Emerging Markets High Dividend

Fond investuje do akcií společností obchodovaných v kterékoliv z rozvíjejících se zemí Latinské Ameriky, Asie, východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Až 20 % svého majetku může fond investovat přímo v Číně. Cílem je překonat čistý výnos srovnávacího indexu MSCI Emerging Markets.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0799821219                              Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                     

Měna                                           CZK

 

 

NN (L) Greater China Equity

Čínský akciový fond

Fond investuje do akcií společností diverzifikovaných napříč všemi sektory ekonomiky tzv. Velké Číny. Emitenti těchto akcií mají své sídlo, jsou kotováni nebo obchodováni v Čínské lidové republice, v Hongkongu nebo na Tchaj-wanu. Korunová třída fondu je plně zajištěna proti měnovému riziku.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU2374236318                              Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                        Produktový list                                                                   

Měna                                           CZK


 

 

Chcete investovat ve středoevropském regionu?

Také trhy střední Evropy, jakými jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko a Rumunsko se řadí mezi rozvíjející se trhy. Tyto ekonomiky charakterizuje nízká nezaměstnanost, silná domácí poptávka, hospodářský růst převyšující růst západoevropských ekonomik, růst objemu úvěrů i úrokových marží bank. Politická situace je stabilní a do regionu navíc proudí miliardy eur v investicích a dotacích.

 

 

Co jsou rozvíjející se trhy

Označujeme tak země regionu Asie, střední a východní Evropy a Latinské Ameriky s méně rozvinutou ekonomikou. Jejich kapitálový trh se rozvíjí a zároveň je pro investory dostatečně transparentní. Z pohledu zahraničních investic se tyto země stávají atraktivní, jelikož se vyznačují vyšším tempem hospodářského růstu.

Kromě známého uskupení BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) se k rozvíjejícím se zemím řadí také další velké ekonomiky a tzv. frontier markets, které jsou příslibem budoucnosti. Možná vás překvapí, že rozvíjejícím se trhem je rovněž Česká republika nebo Maďarsko. Rozvíjející se země představují přibližně 70 % zemského povrchu a 80 % její populace.

 


 

 

 

Potenciál rozvíjejících se ekonomik

 

1

Tempo hospodářského růstu je ve srovnání s rozvinutými zeměmi vyšší, což nabízí možnost vyšších výnosů.

2

Roste bohatství jejich obyvatel a tím pádem roste také poptávka po produktech a službách.

3

Zatím vytváří jen 40 % světového HDP, ale na světové populaci se podílí 80 %.

4

Prudký rozvoj měst a budování potřebné infrastruktury vytváří řadu investičních příležitostí.

5

Rozvíjející se země adaptují nejnovější technologie a získávají konkurenční výhodu.