NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR)

Tento podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR (na základě regulatorního souhlasu, viz předoznámení ze dne 28. 6. 2022). Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG zaměřující se na pozitivní výběr na základě analýzy rizik aspektů souvisejících se životním prostředím a řízením společnosti, ke zlepšení profilu udržitelnosti fondu v porovnání s referenční hodnotou. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Tato referenční hodnota odráží prostředí našich investic. Fond nemusí zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Neinvestujeme ani do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. K sestavení portfolia se používá optimalizační metodika s cílem dosáhnout takového poměru rizika a výnosnosti, který bude v souladu s takovýmto poměrem indexu. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 2.12.2022
Hodnota podílu (NAV) 322,63 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 6 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s akciemi nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako vysoké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0273689645
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 04. 12. 2006
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Majetek ve fondu 1 397 865,02 EUR
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -15,13 4,81 8,59 24,43 -5,03 3,74 31,00 -23,47 -0,65 -20,81 5,36
BM -15,44 4,86 8,54 23,03 -1,76 8,69 34,96 -23,18 -0,13 -17,10 7,90

Výkonosti jsou uváděny k 30. 9. 2022 na základě dat NN Investment Partners. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.6%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
6,00