NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)

Fond investuje převážně do portfolia vládních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až AA-) denominovaných v eurech, převážně dluhopisů se splatností kratší než 10 let. Fond uplatňuje aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů vládních dluhopisů eurozóny, výnosové křivky a rozpětí zemí v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y. Referenční hodnota široce odráží dluhopisové prostředí s ratingem v investicích denominovaného v eurech, v nejvyšší ratingové kategorii (AAA) a se splatností kratší než 10 let. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 1.7.2022
Hodnota podílu (NAV) 157,27 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 2 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za střední.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je nízké. Likviditní riziko podfondu je stanoveno jako nízké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice do konkrétní geografické oblasti jsou mnohem více koncentrované než investice do různých geografických oblastí. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546916619
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y
Majetek ve fondu 7 271 792,21 EUR
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -6,00 -2,38 -0,59 0,19 0,28 -2,19 1,18 0,03 4,91 -1,67 4,16
BM -5,56 -1,73 0,84 0,82 1,03 -0,86 2,03 0,61 6,00 -0,81 5,77

Výkonosti jsou uváděny k 31. 3. 2022 na základě dat NN Investment Partners. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,50