NN (L) European High Yield P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do firemních dluhopisů, které jsou denominovány v evropských měnách a mají vyšší riziko, a tedy i vyšší úrokovou sazbu (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem nižším než BBB). V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat dluhopisy, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Fond spravujeme aktivně a k sestavení optimálního portfolia využíváme naše analýzy jednotlivých emitentů firemních dluhopisů v kombinaci s analýzou širšího trhu. Snažíme se využívat rozdílů ve výnosech společností emitujících dluhopisy v rámci různých sektorů a také rozdílů mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Proto se pozice fondu může významně odchýlit od referenční hodnoty. Rozdíly ve výnosech v rámci sektoru se mohou významně lišit. Proto věříme, že důležitou součástí investování do nástrojů s vysokým výnosem je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. Pro účely řízení rizik jsou odchylky emitentů udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 1.7.2022
Hodnota podílu (NAV) 385,62 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je vysoké. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako vysoké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice do konkrétní geografické oblasti jsou mnohem více koncentrované než investice do různých geografických oblastí. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0529381476
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 18. 11. 2010
Benchmark ICE BofAML European Currency High Yield Constrained ex Subordinated Financials
Majetek ve fondu 4 249 465,92 EUR
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -9,03 3,91 5,06 8,63 -4,74 3,35 10,13 -2,58 3,12 10,65 27,97
BM -8,76 4,02 2,22 11,87 -3,31 5,78 7,75 1,75 5,79 8,76 25,00

Výkonosti jsou uváděny k 31. 3. 2022 na základě dat NN Investment Partners. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.3%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,00