NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR)

Fond používá flexibilní, diverzifikovaný investiční přístup, kterým reaguje na měnící se tržní podmínky. V horizontu 5 let si fond klade za cíl dosahovat výnosy překonávající EURIBOR 1-month při přísně definovaném plánu rizik a důrazu na zmírňování rizik poklesu. Fond je aktivně spravován a srovnávací index (referenční hodnota) se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Fond může při dosahování svých cílů investovat do různých tříd akcií (jako jsou akcie, dluhopisy investičního i neinvestičního stupně, hotovost, nepřímé realitní instrumenty a komodity) a může využívat i jiných finančních nástrojů, jako jsou deriváty. Fond nemůže investovat do fyzických komodit. Fond může uzavírat dlouhé a krátké pozice (krátké pozice pouze s využitím derivátů), aby dosáhl svých cílů, ale nebude vstupovat do krátkých pozic na úrovni třídy aktiv (s výjimkou hotovosti a krátkodobých půjček). Fond může také investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií prostřednictvím Stock Connect a do čínských dluhopisů prostřednictvím Bond Connect. Investice do vysoce kvalitních nástrojů s fixním výnosem, nástrojů peněžního trhu, hotovosti a hotovostních ekvivalentů budou mít alespoň 50% podíl. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 298,67 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0809674541
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 01. 12. 2014
Benchmark Euribor 1-month
Majetek ve fondu 19 646 279,79 EUR
Výkonnost
1 měsíc -0,09%
3 měsíce 0,46%
6 měsíců 2,65%
od začátku roku 4,46%
1 rok 4,89%
3 roky 7,70%
5 let 6,95%
od založení fondu 35,89%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.26%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,60