Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR)

Cílem nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR) je zvýšit transparentnost toho, jak účastníci finančního trhu začleňují rizika a příležitosti týkající se udržitelnosti do svých investičních rozhodnutí a doporučení. Toto nařízení zavádí klasifikační systém s novými požadavky na zveřejňování informací o investičních produktech.

Cílem SFDR je podporovat transparentnost zajištěním toho, aby subjekty jako NN IP zveřejňovaly svůj přístup k udržitelnosti. Společnost NN IP tento cíl podporuje a bude tyto informace zveřejňovat na svých webových stránkách, v prospektech svých fondů i ve své výroční zprávě. Očekává se, že implementace nařízení SFDR a dalších souvisejících regulací týkajících se udržitelného financování bude probíhat od 10. března 2021 alespoň do konce roku 2022. To znamená, že NN IP bude poskytovat transparentnější informace i v nadcházejících letech. Transparentní zůstaneme i ohledně dalších udržitelných aktivit a procesů, které považujeme za důležité, například v naší zprávě o odpovědném investování.

Nařízení SFDR se na společnost NN IP vztahuje, protože spravujeme UCITS a další fondy, což z nás dělá účastníka trhu podle definice nařízení SFDR. Poskytujeme také investiční poradenství, což znamená, že jsme finančním poradcem ve smyslu nařízení SFDR.

Tato stránka obsahuje všechny informace o našem přístupu k SFDR a o tom, co jsme v této záležitosti zatím zavedli. Níže najdete informace o následujících oblastech:

 

Přístup k rizikům udržitelnosti

Věříme, že existuje silné spojení mezi dlouhodobým pozitivním dopadem odpovědného investování a zvýšenou návratností investic v poměru k rizikům. Důsledná integrace kritérií ESG (E – životní prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení) jasně prospívá společnosti i životnímu prostředí. Kromě toho nám umožňuje odhalit potenciální hodnotu tím, že identifikujeme související rizika a příležitosti. V níže uvedené sekci Integrace ESG podrobně popisujeme, jak začleňujeme rizika udržitelnosti do našeho investičního procesu. Tento proces popisujeme detailně také v politice společensky odpovědného investování NN IP.

Naše zásady odměňování jsou založeny na finančních i nefinančních cílech, které jsou v souladu s celkovou strategií NN IP. Tyto cíle určujeme, abychom zajistili, že odměňování je řádně spojeno s výkonem jednotlivce, týmu a firmy. Výkon našich portfolio manažerů je přímo spojen s relativní výkonností spravovaných fondů, což vytváří dlouhodobé sladění cílů se zájmy našich klientů. Politika odměňování také podporuje pečlivé řízení rizik, jako jsou rizika spojená s ESG a udržitelností, jakož i finanční, provozní a reputační rizika. Tím zajišťujeme, aby naši zaměstnanci nebyli prostřednictvím odměňování povzbuzováni k podstupování nadměrných rizik a aby zvažovali podstatná rizika pro NN IP i naše klienty. Abychom dále sladili zájmy zaměstnanců se zájmy našich klientů, umožňujeme variabilní odměny ve formě podílů ve fondech spravovaných NN IP.

 

Nepříznivé dopady na udržitelnost

Identifikace, zhodnocování a zmírňování nepříznivých dopadů jsou součástí našeho přístupu k odpovědnému investování. Více informací naleznete zde. SFDR stanovuje další požadavky na transparentnost, které se týkají nepříznivých dopadů na udržitelnost a které zvýší transparentnost NN IP jako celku i na úrovni našich fondů a mandátů. Právní požadavky týkající se nepříznivých dopadů na udržitelnost ještě nejsou úplné a mají různé termíny pro dokončení, což znamená, že na implementaci a dodržování těchto konkrétních požadavků máme čas do 30. prosince 2022.

 

Klasifikace fondů a mandátů NN IP

Abychom mohli uspokojit různé potřeby klientů v široké škále tříd aktiv, máme tři typy strategií odpovědného investování – strategie zahrnující kritéria ESG, udržitelné strategie a strategie s pozitivním dopadem. Tuto interní kategorizaci jsme použili jako výchozí pro klasifikaci našich fondů a mandátů, která odráží požadovanou úroveň transparentnosti dle SFDR. Klasifikaci našich fondů naleznete v detailech fondů na webu.

Čím udržitelnější charakteristiku fond nebo mandát má, tím více informací je o něm třeba zveřejňovat. Nejdůležitější rozdíly mezi klasifikacemi se zaměřují na:

  1. Integraci rizik udržitelnosti
  2. Podporu environmentálních nebo sociálních charakteristik
  3. Udržitelné investiční cíle

 

1. Integrace rizik udržitelnosti do předsmluvních informací

Následující popis integrace rizik udržitelnosti se objevuje v prospektech našich fondů. Sdíleli jsme ho také s příslušnými klienty, kteří využívají naše služby správy portfolia nebo investičního poradenství:

Rizika spojená s udržitelností mohou představovat buď rizika sama o sobě, nebo mohou mít dopad na jiná portfoliová rizika a mohou významně přispět k celkovému riziku, které tvoří tržní rizika, rizika likvidity, úvěrová rizika nebo provozní rizika.

Hodnocení rizik spojených s udržitelností, která jsou definována v čl. 2 odst. 22 SFDR jako environmentální, sociální nebo správní událost či okolnost, která, pokud nastane, může mít významný negativní dopad, ať už skutečný nebo potenciální, na hodnotu investice, je začleněno do procesu rozhodování o investicích prostřednictvím uplatnění kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti. Tato kritéria odpovědného investování založená na normách jsou spolu s jejich uplatněním popsána v „Politice odpovědného investování společnosti NN IP“.

Hodnocení rizik se provádí jako součást investiční analýzy a bere v úvahu všechna příslušná rizika (včetně rizik spojených s udržitelností). Toto hodnocení zahrnuje mimo jiné posouzení rizikového profilu ESG emitenta za využití údajů od externích poskytovatelů, z nichž někteří se specializují na údaje související s ESG a na příslušné hodnocení rizik. U investic, u nichž existuje náznak chování nebo činností, které nejsou v souladu s formulovanými a na normách založenými kritérii pro odpovědné investování, rozhoduje správcovská společnost o tom, zda bude s emitentem navázána spolupráce, nebo zda bude emitent z vhodného investičního prostředí podfondu vyloučen. Vzhledem k možnosti využít kritéria odpovědného investování založená na normách se může investiční prostředí podfondu lišit od investičního prostředí indexu.

Uplatňování aktivního vlastnictví je součástí investičního procesu správcovské společnosti a významně přispívá k minimalizaci a zmírňování rizik spojených s udržitelností. Zároveň také v průběhu času zvyšuje dlouhodobou ekonomickou a společenskou hodnotu emitenta.

Další informace týkající se kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v oddílu „Politika odpovědného investování společnosti NN IP“ na webové stránce www.nnip.com.

 

2. Zveřejňování podporovaných environmentálních nebo sociálních charakteristik do předsmluvních informací

U fondů, které podporují environmentální a sociální charakteristiky, je do prospektů zahrnut následující text. Tento text jsme sdíleli také s příslušnými klienty, kteří využívají naše služby správy portfolia nebo investičního poradenství:

Podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky dle článku 8 SFDR tím, že pro hlavní část převoditelných cenných papírů definuje významnost environmentálních, sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí a integruje informace o životním prostředí, sociální faktory a faktory řízení pro své investice založené na přístupu integrace ESG správcovské společnosti. Integrace ESG, jak ji pro vlastní investice popisuje správcovská společnost v „Politice odpovědného investování společnosti NN IP“, stanovuje, že faktory E, S a G musí být v investičním procesu prokazatelně a konzistentně hodnoceny a že jsou systematickým způsobem dokumentovány.

Podfond uplatňuje kritéria odpovědného investování správcovské společnosti založená na normách, což může vést k vyloučení, jak je uvedeno v části I: „Základní informace o společnosti“ v kapitole II: „Informace o investicích“. Taková vyloučení jsou závazným prvkem v procesu výběru investic.

Neexistuje přímá korelace mezi environmentálními a sociálními charakteristikami, které podporuje podfond a jeho index. Proces bezpečného výběru tohoto podfondu zahrnuje integraci faktorů ESG, které mohou vést k omezení investic do cenných papírů, které jsou součástí investičního prostředí indexu. Investice podfondu se proto mohou lišit od investic indexu.

Další informace týkající se kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v oddílu „Politika odpovědného investování společnosti NN IP“ na webové stránce www.nnip.com.

Další informace o našem přístupu k integraci kritérií ESG a o tom, jak hodnotíme udržitelné řízení firem, najdete v části integrace ESG níže.

 

3. Zahrnutí cílů udržitelného investování do předsmluvních informací

U fondů, jejichž cílem je investovat udržitelně, jsou do prospektů zahrnuty informace o referenčním indexu. Tyto informace sdílíme rovněž s příslušnými klienty, kteří využívají naše služby správy portfolia nebo investičního poradenství.

 

Integrace ESG

Úvod

Věříme, že integrace kritérií ESG (E – životní prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení) zlepšuje rozhodovací proces, jelikož umožňuje dělat informovanější rozhodnutí. Zohledňování finančních i nefinančních informací v našich portfoliích nám pomáhá lépe optimalizovat krátkodobé i dlouhodobé výnosy očištěné o rizika. Důsledné zahrnutí kritérií ESG nám kromě dosahování pozitivních společenských a environmentálních dopadů, na které se jako odpovědný investor zaměřujeme, umožňuje identifikovat rizika a příležitosti, což nám pomáhá odhalit potenciální hodnotu. Naše striktní kritéria ESG integrujeme do investičního procesu u většiny námi spravovaných aktiv v rámci široké škály strategií odpovědného investování.

Strategie integrující ESG definujeme velmi striktně. Pro každou investici musí být prokazatelně a důsledně integrovány všechny tři složky E, S a G, a to v rámci celého investičního procesu. Tento holistický přístup nám umožňuje nabízet strategie ESG v rámci různých tříd aktiv, přičemž uznáváme, že implementace se může lišit v závislosti na vlastnostech specifických pro danou třídu aktiv.

 

Přístup

Náš přístup k integraci ESG je založen na třech krocích:

1. Identifikace – Prvním krokem k dosažení integrace ESG je identifikace důležitých oblastí týkajících se ESG na firemní, sektorové a národní úrovni.

2. Zhodnocení

  • U každé firmy hodnotíme její výkonnost v rámci každé důležité oblasti ESG. Dále zkoumáme, zda se tyto oblasti efektivně promítají do obchodní strategie firmy a zda poskytují nějaké příležitosti. Nakonec diskutujeme o možných kontroverzích a jejich dopadech v rámci tohoto procesu, a analyzujeme je.
  • V případě investic do státních dluhopisů analyzujeme a hodnotíme výkonnost státu na základě faktorů ESG a potenciálních kontroverzních oblastí. Tyto informace nám následně slouží ke vzájemnému srovnání různých zemí.

3. Integrace – Nakonec tyto analýzy ESG aplikujeme na jednotlivé investiční příležitosti a zohledňujeme je v průběhu celého investičního procesu.

Implementace není u všech našich strategií stejná. Integrace ESG se může mezi různými třídami aktiv výrazně lišit, a to z mnoha důvodů. Dostupnost, typ a kvalita dat je odlišná u veřejných a soukromých tříd aktiv i mezi rozvinutými a rozvíjejícími se trhy. Integrace ESG v portfoliích státních dluhopisů využívá zdroje dat, které se liší od zdrojů používaných pro hodnocení firem. A zatímco ESG rizika jsou relevantní vždy, zaměření na příležitosti má větší váhu u akcií, kde je vyšší potenciál růstu než u dluhopisů, kde hraje obvykle důležitější roli potenciální pokles. V následující části proto popisujeme různé přístupy.

 

Krok 1: Identifikace – rámec významnosti

Identifikace toho, co je pro firmy důležité

Integrace ESG začíná identifikací faktorů, které jsou klíčové pro firmy, do nichž investujeme, a které mohou mít významný vliv na hodnotu firmy. Jedná se o významná, dlouhodobá rizika a příležitosti, se kterými může být daná firma konfrontována. Například přechod na zelené zdroje energie může ohrozit schopnost tradičních poskytovatelů energie vytvářet hodnotu pro investory, pokud se nezaměří na nové formy výroby energie. Banky a pojišťovny jsou zase neustále vystavovány významným rizikům, která souvisí s hrozbami úniku osobních údajů a dalšími problémy spojenými s kybernetickou bezpečnostní.

Identifikací takových materiálních faktorů a pečlivým zhodnocením toho, jak se v reakci na ně firmy přizpůsobují, můžeme přesněji zaměřit naše úsilí odpovědného investování a zvýšit pravděpodobnost dosažení nadstandardních výnosů. Zaměření na ESG faktory je zásadní pro obchodní model firmy a její finanční úspěch, protože ovlivňují její krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou konkurenceschopnost. Klíčová otázka, kterou si klademe, zní: jak udržitelné je vytváření hodnot ve firmě? To je důležité také pro naše klienty, kteří chtějí zajistit, aby jejich kapitál pracoval co nejúčinnějším způsobem, aniž by to poškodilo finanční výnosy.

Společnost NN IP vyvinula vlastní přístup k materializaci výnosů v podobě vlastního rámce významnosti, který optimalizuje to, jak identifikujeme a interpretujeme firemní faktory ESG na průmyslové úrovni. Tento přístup nám pomáhá odhalit potenciální hodnotu určením souvisejících rizik a příležitostí. Zachycuje, jak problémy v oblasti ESG ovlivňují firmy, ať už se jedná o jejich vstupy, výrobní kapacity, výstupy či výsledky. Rovněž se tento přístup zaměřuje na naši investiční analýzu ESG a podporuje ostatní nástroje integrace ESG. Představuje výchozí bod pro naše úsilí o angažovanosti a diskusní témata při našich dialozích s firmami. 

Kombinací našich interních odborných znalostí s existujícími výstupy organizací a externích poskytovatelů dat, jsme identifikovali řadu materiálních faktorů, které považujeme za vysoce relevantní pro nás i naše klienty. Seskupili jsme tyto faktory do čtyř pilířů: obchodní model, udržitelné řízení, enviromentální faktory a sociální faktory.

Začleněním obchodního modelu jako prvního pilíře zdůrazňujeme, že je třeba, aby firmy integrovaly environmentální a sociální inovace do způsobu svého podnikání. Tento pilíř se zaměřuje na potenciální příležitosti, které lze odhalit přístupem založeným na materializaci příležitostí, spíše než na rizicích. Další podrobnosti o tomto přístupu najdete zde.

Průběžně sledujeme význam jednotlivých faktorů a v případě potřeby rámec významnosti upravujeme – ovšem jen tak často, abychom zajistili, že budeme držet krok s měnícími se trendy a dynamikou trhu. Přitom dbáme na to, aby rámec zůstával v průběhu času robustní.

 

Porovnání materiálních faktorů zemí

Rámec významnosti je velmi vhodný pro analýzu firem. Náš přístup k státům je trochu jiný, protože na úrovni států hraje významnou roli naprostá většina faktorů ESG. Např. kvalita a dostupnost vzdělání a zdravotní péče, politická stabilita a zdroje energie, které stát využívá. Míra, do jaké mohou tyto faktory ovlivnit finanční dopad na danou zemi, se sice může lišit, ale ve výsledku se všechny faktory materializují ve všech zemích. Proto hodnotíme všechny státy pomocí stejných faktorů jako firmy, a to s cílem porovnat jejich vzájemný výkon z hlediska ESG.

 

Krok 2: Zhodnocení – Metodologie 

Akcie a firemní dluhopisy

Způsoby integrace ESG do našich akciových a dluhopisových strategií jsou na úrovni investiční analýzy podobné. Identifikujeme faktory ESG na základě jejich významnosti a hodnotíme je pomocí údajů konkrétních firem, které často pocházejí od externích poskytovatelů dat nebo z výročních zpráv a jiných zdrojů. Typ posuzovaných informací zahrnuje:

  • Zapojení do určitých odvětví, výroby produktů nebo poskytování služeb
  • Úrovně kontroverze
  • Strategie ke změně klimatu, ale také k různým dalším tématům
  • Širokou škálu metrik E, S a G získaných buď přímo od externích poskytovatelů dat, nebo prostřednictvím našeho vlastního ESG indikátoru
  • Obchodní model včetně toho, jak je přizpůsoben faktorům E, S a G, příležitosti a hrozby s tím spojené

Naši analytici a správci portfolia tyto informace shromažďují, vyhodnocují a dokumentují. Pokud nejsou k dispozici žádná data od externích poskytovatelů dat, pokusí se analytik nebo správce portfolia získat informace jinými způsoby. To lze podpořit odhadem metrik nebo indikátorů pomocí sofistikovaného „algoritmu chybějící hodnoty“ pro rozšíření souboru informací, který lze použít k dosažení vyváženého investičního rozhodnutí. U strategií, které fungují na základě přístupu založeného na pravidlech, se data od externích poskytovatelů používají k uplatnění negativního screeningu i pozitivního výběru.

Velkou váhu přisuzujeme udržitelnému řízení firem (governance), a proto je faktor „G“ vždy nedílnou součástí integrace ESG. Jeho význam ještě více zdůrazňujeme u firem, u nichž se nejvyšší úroveň kontroverze týká struktury řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a dodržování daňových předpisů. Naše ESG strategie mohou investovat do takových firem pouze v případě, že NN IP s danou firmou aktivně spolupracuje na řešení kontroverze a vyzve ji, aby vyvinula akční plán pro řešení souvisejících problémů, včetně jasně stanovených cílů. Více informací o naší angažovanosti v případě kontroverzí najdete v dokumentu Přístup k angažovanosti.

 

Státní dluhopisy

Hodnocení faktorů ESG u států se v některých aspektech liší od hodnocení ESG u firem. Podstata však zůstává stejná. Jednotlivé státy porovnáváme podle stejných ukazatelů, které poskytují naše indikátory ESG. Většina dat obsažených v tomto nástroji pochází z veřejných zdrojů. Rozlišujeme mezi skóre stability a skóre rozvoje. Tento nástroj lze použít buď k porovnání zemí na základě široké škály faktorů, nebo k zaměření na konkrétní témata, jako je např. klimatická změna nebo lidská práva. Více informací o indikátorech ESG naleznete zde.

 

Multi Asset

Z povahy těchto strategií vyplývá, že do jedné strategie je často začleněno více způsobů hodnocení faktorů ESG. V závislosti na cíli strategie zajišťujeme, aby všechny základní třídy aktiv používaly podobný způsob integrace ESG nebo zaměření na udržitelnost. Skutečné přístupy se mohou lišit v závislosti na základních aktivech, jak je uvedeno výše.

 

Zdroje dat

Věříme v kombinaci našich interních odborných znalostí s údaji, které nabízejí externí poskytovatelé. Naše vlastní indikátory ESG jsou založeny na datech pocházejících od tří poskytovatelů dat: Sustainalytics, Refinitiv a TruValueLabs.

K analýze firem mohou být rovněž použity další zdroje informací, včetně firemních výročních zpráv, publikací nevládních organizací, mediálních zpráv nebo informací získaných prostřednictvím interakcí s firmami. Mezi další poskytovatele údajů, které lze použít k analýze investic nebo k vykazování, patří mimo jiné ISS, Refinitiv, Bloomberg a Factiva.

Náš nástroj indikátorů ESG používá různé typy dat z nejrůznějších veřejných zdrojů, včetně Světové banky, Organizace spojených národů a dalších nevládních organizací. Zahrnuje také data z MarketPsych.

 

Krok 3: Integrace

Posledním krokem v integraci ESG je všechny důležité informace zahrnout do konstrukce portfolia, a tak zajistit, že bude možné přijmout vyvážené rozhodnutí založené na širokém souboru informací, včetně faktorů ESG. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout, a tyto způsoby se u různých tříd aktiv liší.

 

Akcie

U akcií ovlivňují ESG faktory často hodnotu společnosti nebo jiné relevantní metriky a mohou vést k rozhodnutí nadvážit či podvážit akcie v portfoliu fondu. U strategií založených na pravidlech mohou cíle ESG ovlivňovat vyvážení portfolia. Je také možné, že poznatky o faktorech ESG mohou vést k rozhodnutí neinvestovat, přestože firma není na seznamu vyloučených subjektů.

 

Firemní dluhopisy

U firemních dluhopisů ESG faktory často ovlivňují náš interní rating firmy nebo emitenta, což opět vede k nadvážení či podvážení firmy v portfoliu fondu nebo k rozhodnutí neinvestovat.

 

Státní dluhopisy

U strategií státních dluhopisů závisí integrace ESG při konstrukci portfolia na povaze strategie. U portfolií řízených závazky to může vést k nadvážené či podvážené pozici. V jiných typech portfolií, se jedná pouze o další vstup vedle dalších aspektů, které jsou brány v úvahu. Zde také záleží na tom, zda investujeme na rozvinutých nebo na rozvíjejících se trzích. To ovlivňuje, jak velké mohou být rozdíly v metrikách i skutečný dopad. Nejdůležitější je však fakt, že integrace ESG znamená, že faktory ESG jsou vždy brány v úvahu a portfolio manažer je nemůže ignorovat.

 

Soukromý dluh

Další třídou aktiv, kde je integrace ESG implementována odlišně, je soukromý dluh. V rámci těchto strategií jsou faktory ESG extrémně relevantní při rozhodování, zda investovat nebo ne, protože jakmile je investice provedena, není již snadné ji odprodat kvůli omezené likviditě soukromých aktiv. Pokud dojde k nepříznivému vývoji souvisejícímu s ESG, hraje při řešení problémů důležitou roli angažovanost, která pomáhá zmírnit potenciální nepříznivé dopady.

 

Multi Asset

U Multi Assett strategií často kombinujeme různé z výše popsaných způsobů. V závislosti na tom, jak je strategie nastavena, může portfolio manažer hrát aktivní roli také ve fázi konstrukce portfolia a použije jeden nebo více z výše uvedených přístupů podle toho, které třídy aktiv portfolio zahrnuje.