Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře společnosti NN Investment Partners C.R., a.s., se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO 251 02 869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4519 jako obchodníkovi s cennými papíry (dále jen „Obchodník“) uděluje zájemce o kontaktování ze strany Obchodníka (dále jen „Zájemce“) Obchodníkovi dle ustanovení § 5 odst. 2 věta první zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl Obchodníkovi při registraci své žádosti o kontaktování za účelem nabízení obchodů a služeb, provádění marketingových činností, spotřebitelských průzkumů a dalších obdobných činností souvisejících s finančními službami poskytovanými Obchodníkem.


Informace o zpracování osobních údajů

Společnost NN Investment Partner C.R., a.s. se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO 251 02 869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4519 jako obchodník s cennými papíry (dále jen „Obchodník“) tímto informuje zájemce o kontaktování ze strany Obchodníka (dále jen „Zájemce“) dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje Zájemce budou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Zájemce poskytl Obchodníkovi při vyplnění formuláře žádosti o kontakt, a dále v rozsahu, v jakém Zájemce jednostranně sdělil Obchodníkovi změnu relevantních osobních údajů.
 2. Osobní údaje Zájemce budou zpracovávány za účelem administrace požadavku Zájemce o jeho kontaktování a realizace tohoto požadavku.
 3. Osobní údaje Zájemce budou zpracovávány Obchodníkem jako správcem, a dále následujícími společnostmi jako zpracovateli:
  1. Lion Teleservices CZ, a.s., se sídlem Erno Košťála 879, 530 12 Pardubice, IČO 26150450
  2. NN Finance, s.r.o. se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 24265870.
 4. Osobní údaje Zájemce budou zpracovávány Obchodníkem jako správcem a výše uvedenými zpracovateli automatizovaně i manuálně následujícími způsoby: shromažďování, ukládání na nosiče informací (pouze elektronické) zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, uchovávání, třídění a kombinování, blokování a likvidace.
 5. Osobní údaje Zájemce mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a soudům, které prokáží existenci právního titulu pro přístup k těmto informacím, osobám provádějícím interní audit podle předpisů aplikovatelných na koncern, jehož je Obchodník členem a auditorovi dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Obchodník jako správce dále informuje Zájemce o jeho právech dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona věta in fine:
  • požádá-li Zájemce jako subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Obchodník jako správce údajů povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat;
  • Obchodník jako správce má právo požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • domnívá-li se nebo zjistí-li Zájemce jako subjekt údajů, že Obchodník jako správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) žádat správce o vysvětlení, b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Je-li žádost Zájemce jako subjektu údajů shledána oprávněnou, Obchodník jako správce odstraní neprodleně závadný stav.
 7. Vzhledem ke skutečnosti, že Obchodník jako správce zpracovává osobní údaje získané od Zájemce jako subjektu údajů, informuje Obchodník Zájemce o tom, že poskytnutí jména, příjmení a e-mailu je nezbytné pro realizaci žádosti o kontaktování; poskytnutí telefonu je fakultativní. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro realizaci žádosti o kontaktování.


Informace o zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů

Obchodník informuje Zájemce dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona:

 1. osobní údaje budou zpracovávány za realizace žádosti o kontaktování ze strany Obchodníka, za účelem nabízení obchodů a služeb, provádění marketingových činností, spotřebitelských průzkumů a dalších obdobných činností souvisejících s poskytováním finančních služeb Obchodníka;
 2. souhlas ke zpracování osobních údajů je dáván ke všem osobním údajům poskytnutým Zájemcem Obchodníkovi při vyplnění formuláře žádosti o kontakt, a dále v rozsahu, v jakém Zájemce jednostranně sdělil Obchodníkovi změnu relevantních osobních údajů;
 3. souhlas ke zpracování osobních údajů je dáván Obchodníkovi jako správci osobních údajů;
 4. souhlas ke zpracování osobních údajů je dáván na dobu neurčitou.