Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Global Sustainable Equity

20.07.2020 | Novinky

Korunový, proti základní eurové třídě měnově zajištěný globální akciový fond, který klade velký důraz na sociálně environmentální odpovědnost. V poslední době výrazně poráží benchmark.

Fondovou nabídku společnosti NN Investment Partners v ČR tvoří menší počet dluhopisových a smíšených fondů i pestrá škála akciových fondů včetně těch regionálních, sektorových nebo s dividendovou strategií. Níže si představíme globální akciový fond, který svou strategii přizpůsobuje zásadám sociálně odpovědného investování a disponuje i měnově zajištěnou korunovou třídu vůči základní eurové.

Odpovědný přístup

NN (L) Global Sustainable Equity je v základu globálně zaměřený akciový fond, který cílí zejména na velké, zavedené společnosti, a to napříč regiony a sektory. Do portfolia jsou ovšem vybírány pouze akcie těch firem, které splňují kritéria tzv. sociálně environmentální odpovědnosti. Způsob řízení těchto společností musí zohledňovat ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti, které by měly jít ruku v ruce se snahou dosahovat stanovených obchodních cílů. Fond se tímto způsobem snaží o překonání benchmarku MSCI World NR.

Investiční proces vychází z přístupu zdola nahoru (bottom-up) a výběru konkrétních akciových pozic s tím, že na začátku je pomocí ESG screeningu zúžen výběr z více než 15 000 společností na cca 10 000 až 11 000. Následuje fundamentální creening, který výběr zúží na několik stovek společností a poté přichází na řadu důkladná fundamentální a ESG analýza. Výsledkem je pak poměrně koncentrované portfolio cca 50 společností (v současnosti 44 vs. cca 1600 v indexu MSCI World).

V rámci základního ESG screeningu dochází k vyřazení společností podnikajících např. v oblasti tabákových výrobků, gmablignu, kontroverzních zbraní, frakingu atd. Samozřejmě jsou také vyřazeny společnosti porušující lidská práva a podobně. V rámci finančního srceeningu je pak naopak kladen důraz třeba na vysoké a stabilní cash flow, zajímavé valuace a obecně jsou preferovány společnosti s nízkými riziky.

Po tomto základním sreeningu následuje již zmíněná důkladná fundamentální analýza a konstrukce portfolia.

Z pohledu tracking erroru vůči benchmarku platí, že rizika portfolia (vůči benchmarku) by měla být limitována na úrovni sektorů, regionů či měn a měla by naopak být specifická, tedy pramenit ze stock pickingu. Fond je u nás dostupný jak v základní eurové, tak v měnově zajištěné třídě právě proti základní třídě. Je tedy zajištěno měnové riziko CZK/EUR, ovšem další měnová rizika (zejména EUR/USD) zde být mohou.

 

Dobrá diverzifikace

Graf 1 zachycující regionální složení fondu platné ke konci května ukazuje, že z pohledu zemí je složení fondu podobné jako v případě indexu MSCI World, i když váha USA je mírně vyšší.

Pohled na graf 4 poté ukazuje, že i sektorově má fond podobné složení jako index MSCI World, mírně převáženy jsou zejména IT či finance, o něco podvážený je naopak průmysl. Toto složení je tedy v duchu myšlenky fondu, kdy by nemělo docházet k příliš velkým odchylkám od benchmarku pokud jde o sektorové nebo regionální složení. Podstatný je ale výběr společností v rámci těchto sektorů/regionů a skutečnost, že portfolio je výrazně více koncentrované.

Lepší než benchmark

Grafy 2 a 3 srovnávají korunovou výkonnost fondu NN (L) Global Sustainable Equity s eurovou výkonností (vzhledem k měnovému zajištění CZK/EUR) indexu MSCI World a indexu MSCI World ESG Leaders, který lépe odpovídá sociálně odpovědné strategii fondu.

Jak je vidět, ačkoliv od svého založení (platné pro korunovou třídu, eurová má výrazně delší historii) v květnu 2017 fond zhruba do května 2019 za benchmarkem zaostával, nebo vykazoval podobnou výkonnost v poslední době naopak dosahuje velmi výrazné nadvýkonnosti a díky tomu fond oba zmíněné indexy na celé sledované periodě jasně výnosově překonal, při srovnatelné volatilitě. Díky tomu tak vykazuje velmi vysokou kladnou hodnotu alfa.

K podobným závěrům dojdeme i při pohledu na grafy 5 a 6, srovnávající portrétovaný fond s dalšími v ČR dostupnými fondy, které nějakým způsobem pracují se sociálně odpovědným investováním. Podotkněme, že v grafu jsou jak eurové fondy, tak fondy korunové, které však mohou mít odlišný přístup k měnovému zajištění.

Přesto je zřejmé, že zatímco v prvním roce až dvou dosahoval fond obdobné výkonnosti jako konkurence, v poslední době ji naopak výrazně překonává.

NN (L) Global Sustainable Equity lze díky globálnímu záběru doporučit i jako základní akciovou pozici zejména těm investorům, kteří upřednostňují aktivní správu a také mají zájem investovat v duchu sociálně environmentální odpovědnosti. Pro řadu investorů může být přínosem také měnově zajištěná korunová třída.

Plusy a mínusy

+ Poráží benchmark i konkurenci

+ Měnově zajištěná korunová třída proti eurové

- Vyšší nákladovost

- Za vhodnější benchmark než MSCI World považujeme MSCI World ESG Leaders

 

Zdroj: Časopis FOND SHOP 14/2020