Informace o zpracování osobních údajů - iMěsíčník

Účelem této informace je poskytnout Vám souhrnný přehled o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci k odběru našeho newsletteru iMěsíčník na našem webu, a jaká jsou Vaše individuální práva v rámci ochrany osobních údajů.

1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Správcem Vašich údajů je společnost NN Investment Partners C.R., a.s., se sídlem Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 4519.

Kontaktní údaje správce:

Klientské centrum: +420 210 320 101; zc.pinn@tneilk

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

e-mail: zc.pinn@opd

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci k odběru našeho newsletteru iMěsíčník. Jedná se tedy jen o vaši e-mailovou adresu.

3. PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušné účely, kterými jsou:

 1. Zasílání pravidelného newsletteru iMěsíčník na zadanou emailovou adresu.
 2. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

  Zpracování Vašich osobních údajů bude trvat po dobu registrace k odběru našeho newsletteru iMěsíčník.
 3. Marketing – v rámci našich marketingových aktivit Vás příležitostně kontaktujeme a zasíláme Vám obchodní sdělení, a to pouze elektronicky na Vaši e-mailovou adresu. Zpracování Vašich údajů pro účely marketingu lze považovat za náš oprávněný zájem.

  Při doručení každého jednotlivého obchodního sdělení pak budete mít možnost nadále odmítnout zpracování vašich osobních údajů pro uvedený marketingový účel.

  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem vyplývající z Vaší registrace k odběru našeho newsletteru iMěsíčník.

  Zpracování Vašich osobních údajů bude trvat po dobu registrace k odběru našeho newsletteru iMěsíčník.

4. NA JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání Vaší registrace k odběru našeho newsletteru iMěsíčník.

5. KDY JSTE POVINNI NÁM VAŠE ÚDAJE PŘEDAT?

Získání příslušných údajů od Vás vyžadujeme, abyste mohli využívat pravidelné zasílání newsletteru iMěsíčník. Pokud byste nám údaje odmítli poskytnout, nebudeme moci tuto službu poskytnout.

6. ODKUD ZÍSKÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli při registraci k odběru našeho newsletteru iMěsíčník.

7. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

Vaše osobní údaje jsou naší společností a primárně zpřístupňovány našim zaměstnancům za účelem poskytnutí služeb v rámci odběru newsletteru iMěsíčník. Dále jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, pokud je to nezbytné pro poskytování těchto služeb. Těmito třetími stranami jsou i naši obchodní partneři, kteří jsou vůči nám v pozici zpracovatelů.

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

 1. Máte právo na přístup k Vašim údajům - Můžete nás požádat jednak o potvrzení, že zpracováváme Vaše údaje a dále o poskytnutí kopie těchto údajů. První kopii zpracovávaných údajů Vám poskytneme zdarma, za každou další si můžeme účtovat administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů.
 2. Máte právo na opravu a doplnění Vašich údajů - Můžete nás požádat, abychom opravili nepřesné údaje. Současně máte právo na to, abychom doplnili případné neúplné údaje.
 3. Máte právo na výmaz – Dále nás můžete požádat o to, abychom Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymazali. Tomuto požadavku jsme však povinni vyhovět pouze v případě, že:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • jste odvolali svůj souhlas, na základě kterého jsme osobní údaje zpracovávali (a současně neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování);
  • jste vznesli úspěšně námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti
  Vašemu požadavku na vymazání osobních údajů poté nevyhovíme zejména, pokud je jejich zpracování i nadále nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 4. Máte právo na omezení zpracování - můžete požádat, abychom omezili zpracování Vašich údajů (tzn., abychom je nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak pouze v následujících případech:
  • zpochybnili jste přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro naše ověření přesnosti),
  • zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz,
  • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,
  • vznesli jste námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.
  I v případě, že dojde k omezení zpracování, i nadále budeme moci osobní údaje zpracovávat pokud:
  • budeme mít Váš souhlas,
  • to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
  • to bude potřeba pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob
 5. Máte právo na přenositelnost Vašich údajů – Máte právo na to, abychom Vám poskytli údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, popřípadě na to, abychom tyto údaje předali jinému správci, avšak pouze pokud:
  • zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy a
  • zpracování probíhá automatizovaně.
 6. Máte právo vznést námitku – Máte právo vznést námitku proti zpracovávání údajů, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud Vám následně nedokážeme prokázat, že máme závažné důvody pro takovéto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo které je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování Vašich osobních údajů zastaveno.

  Máte dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. V případě vznesení takovéto námitky nebudou tyto osobní údaje pro tyto účely již nadále zpracovávány.
 7. Máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování - Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které by bylo založeno na automatizovaném individuálním zpracování v případě, že by takovéto rozhodování mělo vůči Vám právní či jiné obdobné významné účinky (například zamítnutí návrhu na uzavření smlouvy).

  V těchto případech Vám na Vaši žádost umožníme, aby byl v rozhodování přítomen lidský faktor, a dále zajistíme, abyste mohli vyjádřit Váš názor nebo napadnout automatizované rozhodování.

  Výše uvedené neplatí v případech, kdy je automatizované rozhodnutí:
  • nezbytné k uzavření smlouvy
  • povoleno právními předpisy a které poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů
  • založeno na Vašem výslovném souhlasu.
 8. Máte právo podat stížnost u ÚOOÚ – Pokud se z jakýchkoliv důvodů domníváte, že zpracování Vašich údajů neprobíhá v pořádku, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA?

Zasláním e-mailové žádosti na zc.pinn@ofni z emailové adresy použité pro registraci k odběru našeho newsletteru iMěsíčník.