Naše zásady

MiFID – směrnice o trzích finančních nástrojů

Směrnice o trzích finančních nástrojů (směrnice „MiFID“) nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2007 a byla přijata do lokální evropské legislativy. Účelem směrnice MiFID je harmonizovat evropské finanční trhy a pomocí nového regulačního režimu pro investiční služby zajistit vyšší úroveň transparentnosti.

Společnost NN Investment Partners („NN IP“) provozuje svou obchodní činnost řádně a profesionálně, s vysokými standardy v oblasti zachovávání důvěrnosti, a cíle směrnice MiFID tedy schvaluje. Ačkoli pro nás byla poctivost a transparentnost základem vztahu s klienty vždy, zavedli jsme směrnici MiFID jako zvláštní ujištění o našem závazku jednat poctivě a transparentně.

Provádění příkazů (profesionální klienti)

Společnost NN IP má povinnost přijmout veškerá přiměřená opatření, aby pro své klienty dosahovala nejlepších možných výsledků při provádění transakcí přímo s dalšími osobami (makléři i protistranami) nebo při zadávání či přenášení příkazů zadaných makléři k provedení. Za účelem splnění této povinnosti přihlíží NN IP při provádění těchto transakcí k faktorům, jako jsou cena, náklady, rychlost a pravděpodobnost provedení a vypořádání obchodu a objem i povaha příkazu. Tento postup je popsán v poskytnutých Pravidlech pro nejlepší způsob provádění příkazů.

Střety zájmů

V investičních společnostech může docházet ke střetům zájmů. Společnost NN IP podniká veškeré přiměřené kroky, aby takové případné střety zájmů odhalila, sledovala a zvládala. V pobočkách NN IP platí pravidla, jimiž jsou střety zájmů ošetřeny. V Pravidlech pro případy střetu zájmů jsou uvedeny hlavní informace o krocích, které společnost NN IP podniká na ochranu vašich zájmů.

Swing Pricing

NN Investment Partners využívá metodu oceňování ,,swing pricing” k ochraně akcionářů fondu před negativními dopady transakčních nákladů spojenými s upisováním a odkupy prováděnými investory realizujícími tato upisování a odkupy. Tyto transakční náklady jsou sdíleny všemi akcionáři fondu, nejen těmi co upisují či odkupují fondy v daný den.

Cena, za kterou investoři nakoupí nebo prodají akcie fondu, odráží pouze hodnotu čistých aktiv fondu (net asset value = NAV). Transakční náklady nejsou brány v úvahu, a mohou tak snížit výkonnost fondu, což ve výsledku postihuje všechny jeho akcionáře. Metoda „swing pricing“ se snaží zmírnit tento efekt úpravou čisté hodnoty aktiv fondu, založené na odhadu průměrných transakčních nákladů.