SFDR

Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování

Cílem nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) je zvýšit transparentnost toho, jak účastníci finančního trhu začleňují rizika a příležitosti týkající se udržitelnosti do svých investičních rozhodnutí a doporučení. Toto nařízení zavádí klasifikační systém s novými požadavky na zveřejňování informací o investičních produktech.

Cílem SFDR je podporovat transparentnost zajištěním toho, aby subjekty jako NN IP zveřejňovaly svůj přístup k udržitelnosti. My tento cíl podporujeme a budeme tyto informace zveřejňovat na našich webových stránkách, v prospektech našich fondů i ve výroční zprávě. Očekává se, že implementace nařízení SFDR a dalších souvisejících regulací týkajících se udržitelného financování bude probíhat od 10. března 2021 alespoň do konce roku 2022. To znamená, že budeme poskytovat transparentnější informace i v nadcházejících letech. Transparentní zůstaneme i ohledně dalších udržitelných aktivit a procesů, které považujeme za důležité, například v naší výroční zprávě o odpovědném investování.

Nařízení SFDR se na nás vztahuje, protože spravujeme UCITS a další fondy, což z nás dělá účastníka trhu podle definice nařízení SFDR. Poskytujeme také investiční poradenství, což znamená, že jsme rovněž finančním poradcem ve smyslu nařízení SFDR.

Tato stránka obsahuje všechny informace o našem přístupu k SFDR a o tom, co jsme v této záležitosti zatím zavedli. Níže najdete informace o následujících oblastech:

 

Přístup k rizikům udržitelnosti

Věříme, že existuje silné spojení mezi dlouhodobým pozitivním dopadem odpovědného investování a zvýšenou návratností investic v poměru k rizikům. Důsledná integrace kritérií ESG (ochrana životního prostředí, sociální principy a udržitelné řízení) jasně prospívá společnosti i životnímu prostředí. Kromě toho nám umožňuje odhalit potenciální hodnotu tím, že identifikujeme související rizika a příležitosti. V níže uvedené sekci Integrace ESG podrobně popisujeme, jak začleňujeme rizika udržitelnosti do našeho investičního procesu. Tento proces popisujeme detailně také v politice společensky odpovědného investování NN IP.

Naše zásady odměňování jsou založeny na finančních i nefinančních cílech, které jsou v souladu s celkovou strategií NN IP. Tyto cíle určujeme, abychom zajistili, že odměňování je řádně spojeno s výkonem jednotlivce, týmu a firmy. Výkon našich portfolio manažerů je přímo spojen s relativní výkonností spravovaných fondů, což vytváří dlouhodobé sladění cílů se zájmy našich klientů. Politika odměňování také podporuje pečlivé řízení rizik, jako jsou rizika spojená s ESG a udržitelností, jakož i finanční, provozní a reputační rizika. Tím zajišťujeme, aby naši zaměstnanci nebyli prostřednictvím odměňování povzbuzováni k podstupování nadměrných rizik a aby zvažovali podstatná rizika pro nás i naše klienty. Abychom dále sladili zájmy zaměstnanců se zájmy našich klientů, umožňujeme variabilní odměny ve formě podílů ve fondech spravovaných naší společností.

 

Nepříznivé dopady na udržitelnost

V rámci našeho přístupu k odpovědnému investování se snažíme zmírnit negativní dopady našich investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Tyto negativní dopady se také nazývají nepříznivé dopady, přičemž nejvýznamnější nepříznivé dopady se označují jako hlavní nepříznivé dopady. Tyto hlavní nepříznivé dopady se mohou vyskytovat v různých oblastech, například v souvislosti s životním prostředím, sociálními a zaměstnaneckými záležitostmi, lidskými právy, korupcí a úplatkářstvím. V následujícím prohlášení uvádíme více informací o našem celkovém přístupu k identifikaci, stanovení priorit a řešení hlavních negativních dopadů našich investičních rozhodnutí na různé faktory udržitelnosti.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost

 

Jako finanční poradce působí oddělení Integrated Client Solutions (ICS) společnosti NN IP jako specializovaná obchodní jednotka pro fiduciární poradenství v rámci širší organizace NN IP. V následujícím prohlášení o nepříznivých dopadech na udržitelnost poskytujeme informace o tom, jak společnost NN Investment Partners B.V. zvažuje nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti v rámci své činnosti finančního poradce.

Prohlášení o nepříznivých dopadech na udržitelnost

 

Klasifikace fondů a mandátů společnosti NN IP

Abychom mohli uspokojit různé potřeby klientů v široké škále tříd aktiv, nabízíme tři typy strategií odpovědného investování – ESG strategie, udržitelné strategie a strategie s pozitivním dopadem. Tuto interní kategorizaci jsme použili jako výchozí pro klasifikaci našich fondů a mandátů, která odráží požadovanou úroveň transparentnosti dle SFDR. Klasifikaci našich fondů naleznete v detailech fondů na webu.

Čím udržitelnější charakteristiku fond nebo mandát má, tím více informací je o něm třeba zveřejňovat. Nejdůležitější rozdíly mezi klasifikacemi se zaměřují na:

 1. Integraci rizik udržitelnosti
 2. Podporu environmentálních a sociálních charakteristik
 3. Udržitelné investiční cíle

 

1. Integrace rizik udržitelnosti do předsmluvních informací

Následující popis integrace rizik udržitelnosti se objevuje v prospektech našich fondů. Sdíleli jsme ho také s příslušnými klienty, kteří využívají naše služby správy portfolia nebo investičního poradenství:

Rizika spojená s udržitelností mohou představovat buď rizika sama o sobě, nebo mohou mít dopad na jiná portfoliová rizika a mohou významně přispět k celkovému riziku, které tvoří tržní rizika, rizika likvidity, úvěrová rizika nebo provozní rizika.

Hodnocení rizik spojených s udržitelností, která jsou definována v čl. 2 odst. 22 SFDR jako environmentální, sociální nebo správní událost či okolnost, která, pokud nastane, může mít významný negativní dopad, ať už skutečný nebo potenciální, na hodnotu investice, je začleněno do procesu rozhodování o investicích prostřednictvím uplatnění kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti. Tato kritéria odpovědného investování založená na normách jsou spolu s jejich uplatněním popsána v politice odpovědného investování společnosti NN IP.

Hodnocení rizik se provádí jako součást investiční analýzy a bere v úvahu všechna příslušná rizika (včetně rizik spojených s udržitelností). Toto hodnocení zahrnuje mimo jiné posouzení rizikového profilu ESG emitenta za využití údajů od externích poskytovatelů, z nichž někteří se specializují na údaje související s ESG a na příslušné hodnocení rizik. U investic, u nichž existuje náznak chování nebo činností, které nejsou v souladu s formulovanými a na normách založenými kritérii pro odpovědné investování, rozhoduje správcovská společnost o tom, zda bude s emitentem navázána spolupráce, nebo zda bude emitent z vhodného investičního prostředí podfondu vyloučen. Vzhledem k možnosti využít kritéria odpovědného investování založená na normách se může investiční prostředí podfondu lišit od investičního prostředí indexu.

Uplatňování aktivního vlastnictví je součástí investičního procesu správcovské společnosti a významně přispívá k minimalizaci a zmírňování rizik spojených s udržitelností. Zároveň také v průběhu času zvyšuje dlouhodobou ekonomickou a společenskou hodnotu emitenta.

Další informace týkající se kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v dokumentu Politika odpovědného investování společnosti NN IP.

 

2. Zveřejňování podporovaných environmentálních a sociálních charakteristik v předsmluvních informacích

U fondů, které podporují environmentální a sociální charakteristiky, je do prospektů zahrnut následující text. Tento text jsme sdíleli také s příslušnými klienty, kteří využívají naše služby správy portfolia nebo investičního poradenství:

Podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky dle článku 8 SFDR tím, že pro hlavní část převoditelných cenných papírů definuje významnost environmentálních, sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí a integruje informace o životním prostředí, sociální faktory a faktory řízení pro své investice založené na přístupu integrace ESG správcovské společnosti. Integrace ESG, jak ji pro vlastní investice popisuje správcovská společnost v politice odpovědného investování společnosti NN IP, stanovuje, že faktory E, S a G musí být v investičním procesu prokazatelně a konzistentně hodnoceny a že jsou systematickým způsobem dokumentovány.

Podfond uplatňuje kritéria odpovědného investování správcovské společnosti založená na normách, což může vést k vyloučení, jak je uvedeno v části I: „Základní informace o společnosti“ v kapitole II: „Informace o investicích“. Taková vyloučení jsou závazným prvkem v procesu výběru investic.

Neexistuje přímá korelace mezi environmentálními a sociálními charakteristikami, které podporuje podfond a jeho index. Proces bezpečného výběru tohoto podfondu zahrnuje integraci faktorů ESG, které mohou vést k omezení investic do cenných papírů, které jsou součástí investičního prostředí indexu. Investice podfondu se proto mohou lišit od investic indexu.

Další informace týkající se kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v dokumentu Politika odpovědného investování společnosti NN IP.

Další informace o našem přístupu k integraci kritérií ESG a o tom, jak hodnotíme udržitelné řízení firem, najdete v části Integrace ESG níže.

 

3. Zahrnutí cílů udržitelného investování do předsmluvních informací

U fondů, jejichž cílem je investovat udržitelně, jsou do prospektů zahrnuty informace o referenčním indexu. Tyto informace sdílíme rovněž s příslušnými klienty, kteří využívají naše služby správy portfolia nebo investičního poradenství.

 

Integrace ESG

Věříme, že integrace kritérií ESG (ochrana životního prostředí, sociální principy a udržitelné řízení) zlepšuje rozhodovací proces, jelikož umožňuje dělat informovanější rozhodnutí. Zohledňování finančních i nefinančních informací v našich portfoliích nám pomáhá lépe optimalizovat krátkodobé i dlouhodobé výnosy očištěné o rizika. Důsledné zahrnutí kritérií ESG nám kromě dosahování pozitivních společenských a environmentálních dopadů, na které se jako odpovědný investor zaměřujeme, umožňuje identifikovat rizika a příležitosti, což nám pomáhá odhalit potenciální hodnotu. Naše striktní kritéria ESG integrujeme do investičního procesu u většiny námi spravovaných aktiv v rámci široké škály strategií odpovědného investování.

ESG strategie definujeme velmi striktně. Pro každou investici musí být prokazatelně a důsledně integrovány všechny tři složky E, S a G, a to v rámci celého investičního procesu. Tento holistický přístup nám umožňuje nabízet ESG strategie v rámci různých tříd aktiv, přičemž uznáváme, že implementace se může lišit v závislosti na vlastnostech specifických pro danou třídu aktiv.

 

Přístup

Náš přístup k integraci ESG je založen na třech krocích:

1. Identifikace – Prvním krokem k dosažení integrace ESG je identifikace důležitých oblastí týkajících se ESG na firemní, sektorové a národní úrovni.
 

2. Zhodnocení

 • U každé firmy hodnotíme její výkonnost v rámci každé důležité oblasti ESG. Dále zkoumáme, zda se tyto oblasti efektivně promítají do obchodní strategie firmy a zda poskytují nějaké příležitosti. Nakonec diskutujeme o možných kontroverzích a jejich dopadech v rámci tohoto procesu a analyzujeme je.
 • V případě investic do státních dluhopisů analyzujeme a hodnotíme výkonnost státu na základě faktorů ESG a potenciálních kontroverzních oblastí. Tyto informace nám následně slouží ke vzájemnému srovnání různých zemí.
   

3. Integrace – Nakonec tyto analýzy ESG aplikujeme na jednotlivé investiční příležitosti a zohledňujeme je v průběhu celého investičního procesu.
 

Implementace není u všech našich strategií stejná. Integrace ESG se může mezi různými třídami aktiv výrazně lišit, a to z mnoha důvodů. Dostupnost, typ a kvalita dat je odlišná u veřejných a soukromých tříd aktiv i mezi rozvinutými a rozvíjejícími se trhy. Integrace ESG v portfoliích státních dluhopisů využívá zdroje dat, které se liší od zdrojů používaných pro hodnocení firem. A zatímco ESG rizika jsou relevantní vždy, zaměření na příležitosti má větší váhu u akcií, kde je vyšší potenciál růstu než u dluhopisů, kde hraje obvykle důležitější roli potenciální pokles. V následující části proto popisujeme různé přístupy.

 

Krok 1: Identifikace – rámec významnosti

Identifikace toho, co je pro firmy důležité

Integrace ESG začíná identifikací faktorů, které jsou klíčové pro firmy, do nichž investujeme, a které mohou mít významný vliv na jejich hodnotu. Jedná se o významná, dlouhodobá rizika a příležitosti, se kterými může být daná firma konfrontována. Například přechod na zelené zdroje energie může ohrozit schopnost tradičních poskytovatelů energií vytvářet hodnotu pro investory, pokud se nezaměří na nové formy její výroby. Banky a pojišťovny jsou zase neustále vystavovány významným rizikům, která souvisí s hrozbami úniku osobních údajů a dalšími problémy spojenými s kybernetickou bezpečností.

Identifikací takových materiálních faktorů a pečlivým zhodnocením toho, jak se v reakci na ně firmy přizpůsobují, můžeme přesněji zaměřit naše úsilí odpovědného investování a zvýšit pravděpodobnost dosažení nadstandardních výnosů. Zaměření na ESG faktory je zásadní pro obchodní model firmy a její finanční úspěch, protože ovlivňuje její krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou konkurenceschopnost. Klíčovou otázkou je: Do jaké míry je vytváření hodnot ve firmě udržitelné? To je důležité také pro naše klienty, kteří chtějí zajistit, aby se jejich kapitál zhodnocoval co nejúčinnějším způsobem, aniž by to poškodilo finanční výnosy.

Vyvinuli jsme vlastní přístup k materializaci výnosů v podobě vlastního rámce významnosti, který optimalizuje to, jak identifikujeme a interpretujeme firemní faktory ESG na průmyslové úrovni. Tento přístup nám pomáhá odhalit potenciální hodnotu určením souvisejících rizik a příležitostí. Zachycuje, jak problémy v oblasti ESG ovlivňují firmy, ať už se jedná o jejich vstupy, výrobní kapacity, výstupy či výsledky. Rovněž se tento přístup zaměřuje na naši investiční analýzu ESG a podporuje ostatní nástroje integrace ESG. Představuje výchozí bod pro naše úsilí o angažovanosti a diskusní témata při našich dialozích s firmami. 

Kombinací našich interních odborných znalostí s existujícími výstupy organizací a externích poskytovatelů dat, jsme identifikovali řadu materiálních faktorů, které považujeme za vysoce relevantní pro nás i naše klienty. Seskupili jsme tyto faktory do čtyř pilířů: obchodní model, udržitelné řízení, enviromentální faktory a sociální faktory.

Začleněním obchodního modelu jako prvního pilíře zdůrazňujeme, že je třeba, aby firmy integrovaly environmentální a sociální inovace do způsobu svého podnikání. Tento pilíř se zaměřuje na potenciální příležitosti, které lze odhalit přístupem založeným na materializaci příležitostí, spíše než na rizicích. Další podrobnosti o tomto přístupu najdete zde.

Průběžně sledujeme význam jednotlivých faktorů a v případě potřeby rámec významnosti upravujeme – ovšem jen tak často, abychom zajistili, že budeme držet krok s měnícími se trendy a dynamikou trhu. Přitom dbáme na to, aby rámec zůstával v průběhu času robustní.

 

Porovnání materiálních faktorů zemí

Rámec významnosti je velmi vhodný pro analýzu firem. Náš přístup k státům je trochu jiný, protože na úrovni států hraje významnou roli naprostá většina ESG faktorů. Např. kvalita a dostupnost vzdělání a zdravotní péče, politická stabilita a zdroje energie, které stát využívá. Míra, do jaké mohou tyto faktory ovlivnit finanční dopad na daný stát, se sice může lišit, ale ve výsledku se všechny faktory materializují ve všech zemích. Proto hodnotíme všechny státy pomocí stejných faktorů jako firmy, a to s cílem porovnat jejich vzájemný výkon z hlediska ESG.

 

Krok 2: Zhodnocení – metodologie 

Akcie a firemní dluhopisy

Způsoby integrace ESG do našich akciových a dluhopisových strategií jsou na úrovni investiční analýzy podobné. Identifikujeme ESG faktory na základě jejich významnosti a hodnotíme je pomocí údajů konkrétních firem, které často pocházejí od externích poskytovatelů dat nebo z výročních zpráv a jiných zdrojů. Typ posuzovaných informací zahrnuje:

 • Zapojení do určitých odvětví, výroby produktů nebo poskytování služeb
 • Úrovně kontroverze
 • Strategie ke změně klimatu, ale také k různým dalším tématům
 • Širokou škálu metrik E, S a G získaných buď přímo od externích poskytovatelů dat, nebo prostřednictvím našeho vlastního ESG indikátoru
 • Obchodní model včetně toho, jak je přizpůsoben faktorům E, S a G, příležitosti a hrozby s tím spojené

Naši analytici a správci portfolia tyto informace shromažďují, vyhodnocují a dokumentují. Pokud nejsou k dispozici žádná data od externích poskytovatelů dat, pokusí se analytik nebo správce portfolia získat informace jiným způsobem. To lze podpořit odhadem metrik nebo indikátorů pomocí sofistikovaného „algoritmu chybějící hodnoty“ pro rozšíření souboru informací, který lze použít k dosažení vyváženého investičního rozhodnutí. U strategií, které fungují na základě přístupu založeného na pravidlech, se data od externích poskytovatelů používají k uplatnění negativního screeningu i pozitivního výběru.

Velkou váhu přisuzujeme udržitelnému řízení firem, a proto je faktor „G“ vždy nedílnou součástí integrace ESG. Jeho význam ještě více zdůrazňujeme u firem, u nichž se nejvyšší úroveň kontroverze týká struktury řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a dodržování daňových předpisů. Naše ESG strategie mohou investovat do takových firem pouze v případě, že NN IP s danou firmou aktivně spolupracuje na řešení kontroverze a vyzve ji, aby vyvinula akční plán pro řešení souvisejících problémů, včetně jasně stanovených cílů. Více informací o našem zapojení v případě kontroverzí najdete v dokumentu Přístup k angažovanosti.

 

Státní dluhopisy

Hodnocení faktorů ESG u států se v některých aspektech liší od hodnocení ESG u firem. Podstata však zůstává stejná. Jednotlivé státy porovnáváme podle stejných ukazatelů, které poskytují naše indikátory ESG. Většina dat obsažených v tomto nástroji pochází z veřejných zdrojů. Rozlišujeme mezi skóre stability a skóre rozvoje. Tento nástroj lze použít buď k porovnání zemí na základě široké škály faktorů, nebo k zaměření na konkrétní témata, jako je např. klimatická změna nebo lidská práva. 

 

Multi Asset

Z povahy těchto strategií vyplývá, že do jedné strategie je často začleněno více způsobů hodnocení faktorů ESG. V závislosti na cíli strategie zajišťujeme, aby všechny základní třídy aktiv používaly podobný způsob integrace ESG nebo zaměření na udržitelnost. Skutečné přístupy se mohou lišit v závislosti na základních aktivech, jak je uvedeno výše.

 

Zdroje dat

Věříme v kombinaci našich interních odborných znalostí s údaji, které nabízejí externí poskytovatelé. Naše vlastní indikátory ESG jsou založeny na datech pocházejících od třech nezávislých poskytovatelů: Sustainalytics, Refinitiv a TruValueLabs.

K analýze firem mohou být rovněž použity další zdroje informací, včetně firemních výročních zpráv, publikací nevládních organizací, mediálních zpráv nebo informací získaných prostřednictvím interakcí s firmami. Mezi další poskytovatele údajů, které lze použít k analýze investic nebo k vykazování, patří mimo jiné ISS, Refinitiv, Bloomberg a Factiva.

Náš nástroj indikátorů ESG používá různé typy dat z nejrůznějších veřejných zdrojů, včetně Světové banky, Organizace spojených národů a dalších nevládních organizací. Zahrnuje také data z MarketPsych.

 

Krok 3: Integrace

Posledním krokem v integraci ESG je všechny důležité informace zahrnout do konstrukce portfolia, a tak zajistit, že bude možné přijmout vyvážené rozhodnutí založené na širokém souboru informací, včetně faktorů ESG. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout, a tyto způsoby se u různých tříd aktiv liší.

 

Akcie

U akcií ovlivňují ESG faktory často hodnotu firmy nebo jiné relevantní metriky a mohou vést k rozhodnutí nadvážit či podvážit akcie v portfoliu fondu. U strategií založených na pravidlech mohou cíle ESG ovlivňovat vyvážení portfolia. Je také možné, že poznatky o faktorech ESG mohou vést k rozhodnutí neinvestovat, přestože firma není na seznamu vyloučených subjektů.

 

Firemní dluhopisy

U firemních dluhopisů ESG faktory často ovlivňují náš interní rating firmy nebo emitenta, což opět vede k nadvážení či podvážení firmy v portfoliu fondu nebo k rozhodnutí neinvestovat.

 

Státní dluhopisy

U strategií státních dluhopisů závisí integrace ESG při konstrukci portfolia na povaze strategie. U portfolií řízených závazky to může vést k nadvážené či podvážené pozici. V jiných typech portfolií, se jedná pouze o další vstup vedle dalších aspektů, které jsou brány v úvahu. Zde také záleží na tom, zda investujeme na rozvinutých nebo na rozvíjejících se trzích. To ovlivňuje, jak velké mohou být rozdíly v metrikách i skutečný dopad. Nejdůležitější je však fakt, že integrace ESG znamená, že ESG faktory jsou vždy brány v úvahu a portfolio manažer je nemůže ignorovat.

 

Soukromý dluh

Další třídou aktiv, kde je integrace ESG implementována odlišně, je soukromý dluh. V rámci těchto strategií jsou faktory ESG extrémně relevantní při rozhodování, zda investovat nebo ne, protože jakmile je investice provedena, není již snadné ji odprodat kvůli omezené likviditě soukromých aktiv. Pokud dojde k nepříznivému vývoji souvisejícímu s ESG, hraje při řešení problémů důležitou roli angažovanost, která pomáhá zmírnit potenciální nepříznivé dopady.

 

Multi Asset

U Multi Asset strategií často kombinujeme různé z výše popsaných způsobů. V závislosti na tom, jak je strategie nastavena, může portfolio manažer hrát aktivní roli také ve fázi konstrukce portfolia a použije jeden nebo více z výše uvedených přístupů podle toho, které třídy aktiv portfolio zahrnuje.

 

 

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost

Název subjektu FMP: NN Investment Partners B.V.

Identifikátor právního subjektu: 54930031LV6Z8OHO6762

 

V rámci našeho přístupu k odpovědnému investování se snažíme zmírnit negativní dopady našich investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Mluvíme o nepříznivých dopadech, přičemž nejvýznamnější označujeme jako hlavní nepříznivé dopady. Tyto hlavní nepříznivé dopady se mohou vyskytovat v různých oblastech, například v souvislosti s životním prostředím, sociálními a zaměstnaneckými záležitostmi, lidskými právy, korupcí a úplatkářstvím.

Míra a způsob zohlednění hlavních nepříznivých dopadů v investičním procesu závisí na různých faktorech, například na typu fondu nebo strategie, třídě aktiv a dostupnosti spolehlivých dat. Pokud je to možné a proveditelné v souladu s povahou investic, platí pro všechny finanční produkty minimální požadavky. Kromě toho se u finančních produktů, které podporují environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jakož i u všech finančních produktů, které mají udržitelný investiční cíl, strukturálně a systematicky zohledňuje řada nepříznivých dopadů, které považujeme za zásadní, pokud je to možné a proveditelné. Přesné použití se může u jednotlivých finančních produktů lišit a bude zdokumentováno ve zveřejňovaných informacích o finančních produktech v souladu s požadavky a lhůtami nařízení Evropské unie o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR).

V tomto prohlášení uvádíme více informací o našem celkovém přístupu k identifikaci, stanovení priorit a řešení hlavních negativních dopadů našich investičních rozhodnutí na různé faktory udržitelnosti. Prohlášení se skládá z následujících čtyř částí:

 1. Popis hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost
 2. Popis politik pro identifikaci a upřednostnění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost
 3. Zásady týkající se závazků
 4. Odkazy na mezinárodní normy

 

Popis hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost

Společnost NN IP má dlouhou historii v oblasti odpovědného investování. Náš přístup k odpovědnému investování zohledňuje celou řadu nepříznivých dopadů a neustále hledáme další způsoby, jak nepříznivé dopady důkladně a smysluplně zmírnit. Více informací o našem celkovém přístupu k odpovědnému investování naleznete v naší Politice zodpovědného investování

Ke zmírnění hlavních nepříznivých dopadů používáme kombinaci metod. Klíčové jsou zapojení, hlasování a omezení. Které metody použijeme, závisí na povaze tématu a také na konkrétním kontextu investice, která způsobuje nepříznivý dopad. Za účelem strukturovaného a systematického zmírňování nepříznivých dopadů společnost NN IP realizuje dva typy zapojení: zapojení do kontroverzí a tematické zapojení. Zapojení do kontroverzí se uplatňuje v případě závažného a strukturálního porušení našich kritérií založených na normách v oblasti řízení, lidských práv, pracovních práv, životního prostředí, úplatkářství a korupce. Tematické zapojení se zaměřuje na témata, která mají podstatný dopad na společnost nebo životní prostředí a u nichž věříme, že naše zapojení může vést k pozitivní změně. Více informací o těchto dvou přístupech k zapojení naleznete v části Zásady zapojení tohoto prohlášení.

Vyloučení firem ze souboru našich investic znamená, že je nemůžeme ovlivnit, abychom zmírnili jejich nepříznivé dopady. Z tohoto důvodu, je-li to možné, volíme odprodej v kombinaci se zapojením. Kromě omezení, která jsou vyžadována zákonem, omezujeme firmy v případech, kdy zapojení do kontroverzí nebylo nebo již není považováno za proveditelné nebo není pravděpodobné, že by změnilo chování firmy nebo její zapojení do konkrétních obchodních činností.

Kromě toho máme další požadavky a omezení pro finanční produkty s cílem udržitelného investování, což je případ udržitelných strategií NN IP (sustainable investing) a strategií s pozitivním dopadem (impact investing). Další informace o těchto dodatečných požadavcích a omezeních naleznete v naší Politice zodpovědného investování.

V níže uvedené tabulce naleznete přehled nepříznivých dopadů, které v rámci našeho současného přístupu k odpovědnému investování strukturálně zohledňujeme a snažíme se je zmírnit, včetně dalších informací o tom, co s nimi souvisí, a o klíčových metodách jejich zmírnění, které u každého z nich uplatňujeme.

 

Název hlavního nepříznivého dopadu

Popis hlavního nepříznivého dopadu

Způsoby zmírnění dopadů

Emise skleníkových plynů

Emise skleníkových plynů v rozsahu 1, emise skleníkových plynů v rozsahu 2 a celkové emise skleníkových plynů vychází z absolutních emisí, ať už nahlášených, nebo odhadovaných. Zvažuje se více druhů skleníkových plynů, které se vyjadřují v tunách CO2. Toto číslo se vypočítá na základě hodnoty investice NN IP do dané společnosti (tzn. v případě investice ve výši 1 % hodnoty firmy započítá společnost NN IP 1 % emisí skleníkových plynů této firmy).

Hlasování, tematické zapojení a další omezení pro udržitelné strategie a strategie s pozitivním dopadem

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa se týká emisí skleníkových plynů vyprodukovaných firmou (ve vztahu k hodnotě investice NN IP do dané firmy, jak je popsáno výše) vydělené hodnotou všech investic NN IP.

Hlasování, tematické zapojení a další omezení pro udržitelné strategie a strategie s pozitivním dopadem

Intenzita emisí skleníkových plynů firem, do nichž bylo investováno

Intenzita emisí skleníkových plynů firem, do nichž bylo investováno, se týká emisí skleníkových plynů firem vydělených jejich příjmy (a vztažených k hodnotě investice NN IP do dané firmy).

Hlasování, tematické zapojení a další omezení pro udržitelné strategie a strategie s pozitivním dopadem

Expozice vůči firmám působícím v odvětví fosilních paliv

Podíl investic do firem působících v odvětví fosilních paliv. Základem je identifikace firem, které mají příjmy z průzkumu, těžby, distribuce nebo rafinace různých druhů fosilních paliv.

Omezení pro všechny strategie (např. v souvislosti s těžbou energetického uhlí) a další omezení pro udržitelné strategie a strategie s pozitivním dopadem

Podíl spotřeby a výroby neobnovitelné energie

V současné době se zaměřuje především na ropné a plynárenské firmy. Probíhá vývoj spolehlivého přístupu k hodnocení.

Hlasování a tematické zapojení

Činnosti negativně ovlivňující oblasti citlivé na biologickou rozmanitost

V současné době se zaměřuje především na výrobu a distribuci palmového oleje. Plánuje se rozšíření působnosti. Probíhá vývoj spolehlivého přístupu k hodnocení.

Zapojení související s činnostmi v oblasti výroby a distribuce palmového oleje

Podíl nebezpečných odpadů

V současné době se většinou týká toxického odpadu chemických a těžebních firem. Probíhá vývoj spolehlivého přístupu k hodnocení.

Zapojení do kontroverzí

Porušení zásad iniciativy OSN Global Compact a Směrnic Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní společnosti

Podíl investic do firem, do nichž bylo investováno a které jsou považovány za firmy, jejichž činnost je v rozporu se zásadami UNGC nebo Směrnicemi OECD pro nadnárodní společnosti.

Hlasování, zapojení do kontroverzí, omezení pro všechny strategie (pokud zapojení není nebo již není považováno za proveditelné) a další omezení pro udržitelné strategie a strategie s pozitivním dopadem

Genderová rozmanitost ve správních radách

Průměrný poměr počtu žen a mužů ve správních radách firem, do nichž bylo investováno.

Hlasování a tematické zapojení

Vystavení kontroverzním zbraním (protipěchotní miny, kazetová munice, chemické a biologické zbraně)

Podíl investic do firem, do nichž bylo investováno a které se zabývají výrobou nebo prodejem protipěchotních min, kazetové munice, chemických a biologických zbraní.

Restrikce

Země, do kterých investuje, podléhají porušování sociálních práv

Počet zemí, do nichž bylo investováno, a v nichž dochází k porušování sociálních práv (absolutní počet a relativní počet v poměru ke všem zemím, do nichž bylo investováno), jak je uvedeno v mezinárodních smlouvách a úmluvách, zásadách OSN a případně ve vnitrostátních právních předpisech.

Restrikce


Způsoby zmírnění dopadů mohou přímo nebo nepřímo souviset s hlavním nepříznivým dopadem. Přímým příkladem je genderová diverzita ve správní radě, kterou se snažíme ovlivnit prostřednictvím hlasování a zapojení, což může vést k přímému zlepšení ukazatele PAI genderové diverzity ve správní radě. Nepřímým příkladem je omezení firem zabývajících se ropnými písky a energetickým uhlím, jehož prostřednictvím se snažíme snížit ukazatel PAI emisí skleníkových plynů, i když samotné omezení není založeno na určité prahové hodnotě emisí skleníkových plynů.

 

V rámci SFDR určily evropské orgány dohledu potenciální seznam hlavních ukazatelů nepříznivých dopadů, které budou muset účastníci finančního trhu každoročně vykazovat. Tento seznam je součástí návrhu regulačních technických norem (RTS), které zatím nejsou závazné a v současné době se očekává, že budou platit od ledna 2022. Uvedený seznam obsahuje povinné i nepovinné hlavní ukazatele nepříznivého dopadu. Zatímco některé z povinných hlavních ukazatelů nepříznivého dopadu jsou již součástí našeho přístupu k odpovědnému investování, jiné v našem současném přístupu zahrnuty nejsou nebo jsou zahrnuty pouze částečně. Kromě toho pro některé hlavní ukazatele nepříznivých dopadů v RTS nejsou v současné době k dispozici spolehlivá data.

Pro povinné hlavní ukazatele nepříznivého dopadu, které dosud nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen částečně v našem současném přístupu k odpovědnému investování, jsme zahájili projekt, jehož cílem je prozkoumat, jak můžeme získat spolehlivé údaje a zahrnout tyto hlavní ukazatele nepříznivého dopadu do našich investičních procesů, monitorování a podávání zpráv. Až bude seznam povinných a nepovinných hlavních ukazatelů nepříznivého dopadu dokončen, formálně zahrneme povinné ukazatele nepříznivého dopadu do naší politiky odpovědného investování a investičních procesů. Dále v tomto prohlášení uvedeme všechny povinné a příslušné nepovinné ukazatele nepříznivého dopadu, přičemž budeme každoročně (nejpozději do 30. června 2023, na základě finančního roku 2022) vykazovat jejich souhrnné hodnoty. Všude tam, kde nejsou k dispozici dostatečná a spolehlivá data, která by mohla být podkladem pro naše investiční rozhodnutí, monitorování a související podávání zpráv, uvedeme podrobnosti o tom, čeho se tyto nedostatky týkají a jaké kroky podnikáme, abychom se pokusili tyto údaje získat.

 

Popis politik pro identifikaci a upřednostnění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost

Společnost NN IP vypracovala a zavedla přísné zásady pro identifikaci, stanovení priorit a řešení hlavních nepříznivých dopadů. V tomto oddíle je uvedeno shrnutí těchto zásad, které jsou podrobněji popsány v kapitole Politika odpovědného investování NN IP. Dokument obsahuje také více informací o řízení odpovědného investování v rámci NN IP a o úloze různých řídicích orgánů, včetně výboru NN IP ESG.

Společnost NN IP vypracovala kritéria odpovědného investování založená na normách, které musí emitenti dodržovat. Tato kritéria jsou odrazem příslušných zákonů, našich hodnot a mezinárodně uznávaných standardů, jako jsou zásady OSN Global Compact a směrnice OECD pro nadnárodní firmy. Kritéria odrážejí minimální požadavky, které musí subjekty, do nichž investujeme, splňovat, a jsou pravidelně aktualizována a revidována. Pro finanční produkty s cílem udržitelného investování navíc platí další omezující kritéria, která mají dále zmírnit nepříznivé dopady v souladu s cíli těchto finančních produktů. Podrobné informace o kritériích, zdůvodnění a použití naleznete v dokumentu Politika odpovědného investování NN IP.

Než začneme analyzovat a vybírat jednotlivé investice, vytvoříme si názor na investiční prostředí obecně a ten aplikujeme na všechna naše aktiva, kde je to možné a proveditelné. V případě, že existují silné náznaky, že emitent možná nesplnil některý z našich minimálních požadavků, musí NN IP určit, zda se jedná o porušení. Tyto informace o možných porušeních mohou pocházet od externích poskytovatelů výzkumu ESG nebo ze zapojení NN IP, od vlastních investičních zaměstnanců NN IP nebo od jiných stran, jako jsou nevládní organizace nebo mediální zdroje.

Při odprodeji uplatňujeme přístup založený na angažovanosti, a proto nejprve posuzujeme, zda je možné s danou firmou spolupracovat na zmírnění nepříznivých dopadů. Pokud je zapojení považováno za proveditelné, musí být zahájen formální proces, aby firma zůstala způsobilá pro investice. Pokud po uplynutí obvykle tříletého období proces zapojení nevede k žádoucím změnám, můžeme firmu považovat za nezpůsobilou k investování a vyřadit ji z našeho investičního portfolia. Společnost NN IP dodržuje centrálně spravovaný seznam platných omezení investičního prostředí. Náš seznam vyloučených investic je veřejně dostupný na našich webových stránkách.

V případě zásadních nepříznivých dopadů, které nepředstavují porušení kritérií odpovědného investování NN IP založených na normách, se navíc snažíme tyto dopady zmírnit prostřednictvím našich hlasovacích rozhodnutí a tematického zapojení. Nedáváme přednost jednomu hlavnímu nepříznivému dopadu před druhým, ale upřednostňujeme zdroje, které přidělujeme na řešení hlavních nepříznivých dopadů, na základě nejvyššího materiálního dopadu na společnost nebo životní prostředí a tam, kde věříme, že naše úsilí o zapojení může vést k pozitivní změně. To je dále popsáno v následující části, kde shrnujeme naše zásady zapojení.

 

Zásady zapojení

Jsme přesvědčeni, že jako globální investor jsme schopni prosazovat prospěšné změny, což zahrnuje i spolupráci s firmami s cílem zmírnit nepříznivé dopady našich investic. K tomu používáme různé metody. Hlasujeme na valných hromadách akcionářů a aktivně jednáme s firmami, jejichž akcie či dluhopisy držíme, tam, kde vidíme potenciál změny. Pokud je to možné, spolupracujeme s mezinárodními organizacemi a dalšími institucionálními investory, abychom posílili dopad našeho úsilí.

Níže uvádíme shrnutí našeho přístupu k angažovanosti a hlasování v souvislosti s hlavními nepříznivými dopady. Další informace o našem zapojení a hlasování naleznete v dokumentech  Přístup k angažovanosti a Voting Policy Client Assets.

Kromě toho o naší angažovanosti a hlasovacích aktivitách informujeme také v naší výroční zprávě o odpovědném investování.

 

Jak se angažujeme

Naši analytici a portfolio manažeři vedou s firmami, do nichž investovali, pravidelný dialog o aspektech ESG. Domníváme se, že právě tyto aspekty mají na jejich podnikání podstatný dopad. Hlavním tématem těchto rozhovorů je finanční hodnota firmy, ačkoli se v mnoha případech týká nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti a může vést ke zmírnění nepříznivých dopadů. Společnost NN IP navrhla a realizovala dva typy zapojení za účelem strukturálního a systematického zmírnění nepříznivých dopadů:

 1. Zapojení do kontroverzí se zaměřením na závažná a strukturální porušení našich kritérií založených na normách v oblasti udržitelného řízení, lidských práv, pracovních práv, životního prostředí, úplatkářství a korupce.
   
 2. Tematické zapojení zaměřené na témata, která mají zásadní dopad na společnost nebo životní prostředí a u nichž věříme, že naše zapojení může vést k pozitivní změně. Tato témata mají společné cíle a rizika, jak je definují cíle udržitelného rozvoje a Světové ekonomické fórum. Vybíráme témata zapojení související s ESG, která se týkají relevantních a podstatných témat a která nám nabízejí prostor pro pozitivní ovlivnění chování firem. Naše tematické zapojení se v současné době zaměřuje na tři hlavní témata: udržitelné řízení, důstojná práce, přírodní zdroje a změna klimatu.

Jako výchozí bod pro tyto dva typy zapojení používáme mezinárodně uznávané standardy chování firem, jako jsou pokyny a zásady vypracované Organizací spojených národů, Mezinárodní sítí pro správu a řízení firem a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

 

Angažovanost v praxi

Náš přístup k angažovanosti je šitý na míru každému konkrétnímu tématu a každé jednotlivé společnosti. Abychom maximalizovali náš dopad, nejprve pečlivě analyzujeme problém a určíme téma našeho zapojení. Poté určíme hodnotový řetězec spojený s daným tématem, abychom vybrali ty firmy, s nimiž je spolupráce nejpotřebnější a může být nejúčinnější. Než kontaktujeme kandidáty pro naše zapojení, vytvoříme pro každou firmu metodiku s cíli a milníky pro konkrétní téma.

Naše angažovanost trvá obvykle tři roky. Pro sledování pokroku používáme pět milníků. Podporujeme firmy prostřednictvím schůzek, sledujeme pokrok a posuzujeme, zda se firma posouvá správným směrem. Pokud je pokrok nedostatečný nebo firma není ochotna spolupracovat, můžeme přijmout další opatření, například hlasovat proti členům správní rady nebo omezit investice.

 

Hlasování

Věříme, že hlasování je jedním z nejlepších způsobů, jak mohou akcionáři vyjádřit svůj názor na výkonnost a strategii firmy. Podněcuje firmy k žádoucím změnám a hraje důležitou roli při zajišťování odpovědnosti managementu vůči akcionářům.

Naše hlasovací aktivity se zaměřují na tři hlavní otázky: volby správní rady, usnesení akcionářů o udržitelném rozvoji a sladění odměňování vedoucích pracovníků s výkonností firmy. Máme zásadu aktivně hlasovat pro návrhy podané akcionáři, které se týkají významných podstatných otázek ESG, jež by mohly mít na firmu dopad. To často vede k tomu, že hlasujeme proti doporučení správní rady.

Naše chování při hlasování je v co největším souladu s naším přístupem k zapojení. Pokud je to nutné a možné, využíváme svá hlasovací práva k posílení našich vztahů s firmami.

Průběžně zveřejňujeme naši hlasovací aktivitu pro aktiva klientů držená v nizozemských podílových fondech, belgických fondech a lucemburských SICAV, která spravuje NN IP.

 

Odkazy na mezinárodní normy

Jsme přesvědčeni, že součástí odpovědného investování je aktivní přispívání a spolupráce s ostatními účastníky investičního hodnotového řetězce na dalším rozvoji této oblasti. Proto podporujeme příslušné standardy a prohlášení. Zároveň jsme aktivními členy a signatáři různých sítí a iniciativ odpovědného investování.

Dále zohledňujeme řadu kodexů odpovědného chování a mezinárodně uznávaných standardů pro hloubkovou kontrolu a podávání zpráv. Příklady standardů, které zohledňujeme při tvorbě a provádění naší politiky na investiční úrovni, jsou Equator Principles, zásady iniciativy OSN Global Compact a Směrnice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní firmy. Příklady kodexů a iniciativ odpovědného podnikání, které jsme podpořili nebo jsme jejich signatáři, jsou Principy odpovědného investování, Climate Action 100+ nebo Dutch Stewardship Code.

Další informace naleznete v našem Přehledu členství, signatářů a značek odpovědného investování.

 

Soulad s cíli Pařížské dohody

Globální oteplování způsobuje dalekosáhlé změny. Pokud nepřijmeme rychlá opatření, může to mít nevratné důsledky pro ekosystémy, zemědělství, vodní zdroje, lidské zdraví a bezpečnost. V březnu 2021 se společnost NN IP připojila k iniciativě Net Zero Asset Manager v rámci IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) a zavázala se, že bude podporovat investování, které je v souladu s dosažením nulových emisí do roku 2050 nebo dříve. Stanovíme prozatímní cíl pro podíl aktiv, která mají být spravována v souladu s dosažením nulových emisí do roku 2050 nebo dříve, a budeme usilovat o to, aby se tento rozsah postupem času zvyšoval.   

Naším cílem je maximalizovat dopady do reálné ekonomiky. To znamená, že dáváme přednost přístupům a metodám, které mají největší šanci dosáhnout snížení emisí v reálné ekonomice. Dáváme například přednost začlenění firem do investičního prostředí před jejich vyloučením. Využíváme k tomu aktivního řízení s cílem motivovat emitenty a státy ke spravedlivému přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a investovat do zelených řešení, která přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům.

Další informace naleznete v naší Politice týkající se změny klimatu.

 

Prohlášení o nepříznivých dopadech na udržitelnost

Společnost NN Investment Partners B.V. je považována za účastníka finančního trhu (FMP) a finančního poradce v souladu s nařízením Evropské unie o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR). Informace o tom, jak společnost NN Investment Partners B.V. zohledňuje nepříznivé dopady na udržitelný rozvoj při své činnosti jako účastník finančního trhu, naleznete v našem prohlášení PASI.

Jako finanční poradce působí oddělení Integrated Client Solutions (ICS) společnosti NN IP jako specializovaná obchodní jednotka pro fiduciární poradenství v rámci širší organizace NN IP. ICS poskytuje institucionálním investorům, jako jsou penzijní fondy, pojišťovny a nadace, poradenství v oblasti strategických investičních rozhodnutí, mezi něž patří poradenství v oblasti politiky, strategické alokace aktiv, zajištění rizik, výběru správců a podávání zpráv. Společnost ICS je povinna poskytovat svým fiduciárním klientům obezřetné poradenství, a to vždy v kontextu investičního přesvědčení, cílů a omezení klienta, tj. v duchu jeho širší investiční politiky. To znamená, že způsob, jakým zohledňujeme nepříznivé dopady udržitelnosti v našem fiduciárním poradenství, je přizpůsoben různým ambicím a požadavkům našich klientů v oblasti udržitelného investování. Výběr, jmenování a monitorování správců v rámci ICS provádí společnost Altis Investment Management B.V., která je stoprocentní dceřinou společností NN Investment Partners International Holdings B.V. Společnost Altis Investment Management B.V. má vlastní povinnosti SFDR a zveřejnila je na svých internetových stránkách (Altis – Investment Management Redefined).

V tomto prohlášení o nepříznivých dopadech na udržitelnost uvádíme informace o tom, jak společnost NN Investment Partners B.V. zohledňuje nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti v rámci své činnosti finančního poradce. V oblasti odpovědného investování máme dlouhou historii. Více informací o našem celkovém přístupu k odpovědnému investování naleznete v naší Politice odpovědného investování. Tento přístup je uplatňován také u našich činností finančních poradců, pokud je to relevantní, použitelný a proveditelný.

Důležitým prvkem odpovědného investování je zmírnění negativních dopadů investic na faktory udržitelnosti. Tyto negativní dopady se také nazývají nepříznivé dopady. Tyto nepříznivé dopady se mohou vyskytovat v různých oblastech, například v souvislosti s životním prostředím, sociálními záležitostmi a záležitostmi týkajícími se zaměstnanců, lidských práv, korupce a úplatkářství. V našich činnostech finančního poradce nevybíráme jednotlivé investiční cenné papíry, jako jsou akcie a dluhopisy, kde je třeba vzít v úvahu nepříznivé dopady. To provádí správce aktiv. Máme ale zavedeny požadavky, které musí správci aktiv splňovat s ohledem na různé aspekty odpovědného investování, včetně identifikace, měření, řízení a zveřejňování nepříznivých dopadů investic, které provádějí. Míra a způsob zohlednění nepříznivých dopadů v investičním procesu závisí na různých faktorech, například na typu fondu nebo strategie, třídě aktiv a dostupnosti spolehlivých dat. Pokud je zmírnění negativních nepříznivých dopadů formálním a závazným prvkem investiční strategie, očekáváme, že správci aktiv při svém investičním rozhodování výslovně a strukturovaně zohlední nepříznivé dopady. To zahrnuje zakotvení nepříznivých dopadů, pokud je to možné a proveditelné, do jejich vyloučení, zapojení a rozhodnutí o hlasování.